Eseménynaptár
2018. május
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2018.05.25. - 2018.05.25.
Szombathely
2018.05.25. - 2018.05.26.
Sátoraljaújhely
2018.05.25. - 2018.05.25.
Budapest
2018.05.25. - 2018.05.25.
Nyíregyháza
2018.05.25. - 2018.05.25.
Miskolc
2018.05.25. - 2018.05.25.
Makó
2018.05.25. - 2018.05.25.
Kőszeg
2018.05.25. - 2018.05.26.
Eger
2018.05.25. - 2018.05.26.
Veszprém
2018.05.25. - 2018.07.01.
Szeged
2018.05.25. - 2018.05.26.
Székesfehérvár
2018.05.24. - 2018.07.01.
Tatabánya
2018.05.24. - 2018.06.30.
Balassagyarmat
2018.05.24. - 2018.06.30.
Budapest
2018.05.11. - 2019.01.06.
Budapest
2018.05.11. - 2018.05.22.
Fehérvárcsurgó
2018.05.04. - 2018.10.31.
Budapest
2018.05.02. - 2018.06.20.
Szentes
2018.05.02. - 2018.09.30.
Szécsény
2018.05.01. - 2018.06.02.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2017.01.18. - 2017.02.19.
időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A ki­ál­lí­tás két mű­vész­te­le­pi szer­ve­zet - a Sym­po­si­on Ala­pít­vány a Ma­gyar­or­szá­gi Mű­vész­te­le­pe­kért és a Ma­gyar­or­szá­gi Al­ko­tó­te­le­pek és Sym­po­s­io­nok Tár­sa­sá­ga -25 éves te­vé­keny­sé­gét és mű­vész­te­le­pi kap­cso­lat­rend­sze­rét, összes­sé­gé­ben a hazai mű­vész­te­le­pe­ket és al­ko­tói ered­mé­nye­it mu­tat­ja be Bu­da­pes­ten, a Mű­csar­nok­ban.
Jutalomjáték | 25 ÉV SYMPOSION
A sym­po­s­io­nok, mű­vé­sze­ti al­ko­tó­te­le­pek és al­ko­tó­mű­he­lyek az iden­ti­tás, a pár­be­széd, a közös al­ko­tás­ban való fo­lya­ma­tos rész­vé­tel, va­la­mint a mű­vé­sze­ti meg­úju­lás és kí­sér­le­te­zés komp­lex al­ko­tó­he­lyei – vall­ja Péter Ágnes szob­rász­mű­vész, a Sym­po­si­on Ala­pít­vány el­nö­ke, s mind­két be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő mű­vész­te­le­pi szer­ve­zet ala­pí­tó tagja.

A Sym­po­si­on Tár­sa­ság 1990-ben ala­kult meg a Fé­szek Mű­vész­klub­ban, s 1991-től fo­lya­ma­to­san mű­kö­dik. Te­vé­keny­sé­ge az ala­pí­tó elnök, Cserny Jó­zsef és utód­ja, Har­say Ilona, va­la­mint a mű­vész­te­le­pe­ket szer­ve­ző tag­ság révén azon­ban már jóval ko­ráb­ban kez­dő­dött.

A Sym­po­si­on Tár­sa­ság azzal a cél­lal jött létre, hogy a „klasszi­kus sym­po­s­io­nok” vi­lág­mé­re­tű moz­gal­mát kö­ve­tő, gaz­dag hazai al­ko­tó­te­le­pe­ket és al­ko­tó­mű­he­lye­ket se­gít­se ki­jut­ni abból a vál­ság­ból, amibe a rend­szer­vál­tás ide­jén, a ko­ráb­bi fi­nan­szí­ro­zá­si rend­szer meg­szün­te­té­se miatt ke­rül­tek, és mű­kö­dé­sük, funk­ci­ó­ik új­ra­gon­do­lá­sát a Tár­sa­ság szer­ve­zett ta­lál­ko­zá­sok­kal se­gít­se. A Tár­sa­ság a te­vé­keny­sé­gét a mű­vész­te­le­pek össze­fo­gá­sá­ra, szer­ve­ző­ik to­vább­kép­zé­sé­re, va­la­mint nem­zet­kö­zi mű­vé­sze­ti kap­cso­la­tok épí­té­sé­re is ki­ter­jesz­tet­te.

A Sym­po­si­on Tár­sa­ság el­nö­ke, Cserny Jó­zsef ipari for­ma­ter­ve­ző az 1960-as, 1970-es évek egyik leg­na­gyobb mű­vész­te­lep szer­ve­ző­je volt. A Ma­gyar Képző-és Ipar­mű­vé­sze­ti Szö­vet­ség ke­re­tei kö­zött szá­mos új mű­vész­te­lep lét­re­jöt­tét se­gí­tet­te, s a Zsennyei Mű­hely ala­pí­tá­sán is éve­kig dol­go­zott. 1989-től Péter Ág­nes­sel, a Sym­po­si­on Ala­pít­vány el­nö­ké­vel együtt, min­den évben or­szá­gos szim­pó­zi­um-ta­lál­ko­zót szer­ve­zett az összes hazai mű­vész­te­lep rész­vé­te­lé­vel. 1990-ben – ugyan­csak a Sym­po­si­on Ala­pít­vánnyal együtt - el­in­dí­tot­ták a Sym­po­si­on című fo­lyó­ira­tot, mely hosszú időn ke­resz­tül, min­den évben rész­le­tes ada­to­kat tett közzé az összes hazai al­ko­tó­te­lep mun­kás­sá­gá­ról, és éven­te is­mer­tet­te az ak­tu­á­lis ered­mé­nye­i­ket.

A két szer­ve­zet ve­ze­tő­jé­nek, va­la­mint Sch­ram­mel Im­ré­nek, Ben­csik Ist­ván­nak, Far­kas Ádám­nak és a Sym­po­si­on Ala­pít­vánnyal együtt­mű­kö­dő Han­tos Ká­roly­nak je­len­tős a sze­re­pe a vi­zu­á­lis kul­tú­ra magas szin­tű, hazai ter­jesz­té­sé­ben, a mű­vész­te­le­pek ok­ta­tás­sal való kap­cso­la­tá­nak szo­ros­ra fű­zé­sé­ben, a szim­pó­zi­um-mód­szer fel­ső­ok­ta­tá­si hasz­no­sí­tá­sá­ban.

A két szer­ve­zet el­nö­ke - Cserny Jó­zsef és Péter Ágnes - be­kap­csol­ta a hazai mű­vész­te­le­pi moz­gal­mat a nem­zet­kö­zi mű­vész­te­lep-rend­szer­be, Péter Ágnes pedig meg­ala­pí­tot­ta a Ve­len­cei-tavi ter­mé­szet­mű­vé­sze­ti al­ko­tó­te­le­pet, mely­nek ve­ze­tő­je és szer­ve­ző­je ma is.

Utób­bi munka ke­re­té­ben olyan pro­jekt­mód­sze­re­ket dol­go­zott ki és kez­de­mé­nye­zett Han­tos Ká­rollyal in­ter­disz­cip­li­ná­ris ku­ta­tá­sok­ra és az ered­mé­nyek szé­les körű meg­is­mer­te­té­sé­re, ame­lyek­re ko­ráb­ban nem volt példa Ma­gyar­or­szá­gon, s ami mai is ége­tő­en ak­tu­á­lis.

A Sym­po­zi­on Tár­sa­ság a bu­da­pes­ti Tál­tos utcai Sym­po­si­on Klub­ban kezd­te meg te­vé­ke­ny­égét, me­lyet Har­say Ilona ho­zott létre és szer­ve­zett több mint két év­ti­ze­den át, heti rend­sze­res­ség­gel le­he­tő­sé­get kí­nál­va és te­rem­te­ve a mű­vész­te­le­pek szá­má­ra, hogy meg­is­mer­hes­sék egy­más mun­ká­ját, mód­sze­re­it, al­ko­tá­sa­it. A Tál­tos Klub 400 szín­vo­na­las mű­vé­szet­tör­té­ne­ti, fi­lo­zó­fi­ai és tu­do­má­nyos elő­adá­sá­val, in­for­má­ció meg­osz­tó te­vé­keny­sé­gé­vel a mű­vész­te­lep szer­ve­zői szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len tá­jé­ko­zó­dá­si és ön­kép­zé­si pont lett. Ha­von­ta egy­szer - össze­sen 150 al­ka­lom­mal - ki­ál­lí­tást nyi­tott va­la­mely mű­vész­te­lep, al­ko­tó­kö­zös­ség be­mu­ta­tá­sá­ra, s heti há­rom­szor szer­vez­te a tag­ság ja­vas­la­tai alap­ján az elő­adá­so­kat.

A Sym­po­si­on Ala­pít­ványt a Sym­po­si­on Tár­sa­ság és 19 mű­vész­te­lep ve­ze­tő­je hozta létre 1991-ben Nyír­egy­há­zán. El­nö­ke a mai napig Péter Ágnes szob­rász­mű­vész.

Az Ala­pít­vány célja a mű­vész­te­le­pi moz­ga­lom és a sym­po­s­io­nok ko­or­di­ná­lá­sa, fej­lesz­té­se, szim­pó­zi­um jel­le­gű pár­be­szé­dek fo­lya­ma­tos kez­de­mé­nye­zé­se és ösz­tön­zé­se, a mű­vé­szi kom­mu­ni­ká­ció ha­gyo­má­nyos és új for­má­i­nak fel­tá­rá­sa, ki­ál­lí­tá­sok, elő­adá­sok, ak­ci­ók szer­ve­zé­se, pub­li­ká­ci­ós te­vé­keny­ség.

Emel­lett a kül­kap­cso­la­tok épí­té­se, fenn­tar­tá­sa és bő­ví­té­se, mű­vész­te­le­pi adat­bá­zis lét­re­ho­zá­sa, a ha­tá­ra­in­kon kívül élő ma­gyar mű­vé­szek hazai mű­vész­te­le­pi rész­vé­te­lé­nek elő­se­gí­té­se, tá­mo­ga­tá­sa is ki­emelt célja volt. Az Ala­pít­vány se­gí­tet­te a Gyer­me­lyi Mű­vész­te­lep lét­re­jöt­tét, s sokat tett az al­ko­tó­te­le­pek tech­ni­kai és tech­no­ló­gi­ai szín­vo­na­lá­nak fej­lesz­té­sé­ért, a mű­vész­te­le­pi ered­mé­nyek szé­les körű meg­is­mer­te­té­sért.

Az Ala­pít­vány és a Tár­sa­ság szo­ros együtt­mű­kö­dé­se ér­vé­nye­sül a Cserny Jó­zsef által ala­pí­tott Sym­po­si­on-díj - 2009-től Cserny Jó­zsef Sym­po­si­on Díj - át­adá­sá­ban. Ez a díj a mű­vész­te­le­pi szer­ve­ző- és szak­mai mun­ká­ban ki­fej­tett ki­ma­gas­ló te­vé­keny­ség el­is­me­ré­sét szol­gál­ja. Éven­te egy vagy két fő kap­hat­ja. 2010 óta ki­zá­ró­lag olyan fi­a­tal al­ko­tó, aki a mű­vész­te­le­pek ha­gyo­má­nya­it őrzi és egyé­ni ki­emel­ke­dő mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­ge mel­lett szak­mai kö­zös­sé­gek ki­vá­ló szer­ve­ző­je is.

A ja­nu­ár­ban nyíló ki­ál­lí­tás a Mű­csar­nok­ban ren­de­zett 1983-as nagy­sza­bá­sú ki­ál­lí­tás óta az első tár­lat Ma­gyar­or­szá­gon, amely az 1945 utáni hazai mű­vész­te­le­pek te­vé­keny­sé­gé­nek és ered­mé­nye­i­nek együt­tes be­mu­ta­tá­sá­ra vál­lal­ko­zik, és or­szá­gos szer­ve­zé­sű. A részt­ve­vők szá­mát te­kint­ve, ugyan­csak ez az első olyan ki­ál­lí­tás, amely 56 mű­vész­te­lep, al­ko­tó­hely és al­ko­tó­ház te­vé­keny­sé­gét mu­tat­ja be, fog­lal­ja össze.

A ki­ál­lí­tás két te­rem­ben kerül meg­ren­de­zés­re. Az első te­rem­ben a két szer­ve­zet fotó- és tár­gyi do­ku­men­tu­mai, né­hány al­ko­tó­ja, a Sym­po­si­on Tár­sa­ság Nem­zet­kö­zi Ve­len­ce-tavi Sym­po­si­on­ja és a részt­ve­vő mű­vész­te­le­pek di­gi­tá­lis be­mu­tat­ko­zá­sa, vi­deo­film­jei kap­tak he­lyet. Itt is­mer­he­tő meg első al­ka­lom­mal 3D-s vir­tu­á­lis túra ke­re­té­ben né­hány mű­vész­te­le­pi szo­bor­park, és te­le­fo­nos al­kal­ma­zás­sal a Ve­len­ce-tavi ter­mé­szet­mű­vé­sze­ti sym­po­si­on eddig ké­szült al­ko­tá­sai, az ere­de­ti hely­szí­ne­i­ken, tér­ké­pes és al­ko­tói ma­gya­rá­zat, vi­de­ó­fil­mek kí­sé­re­té­ben.

A má­so­dik te­rem­ben íze­lí­tőt lát­ha­tunk abból a sok­szí­nű, magas szín­vo­na­lú al­ko­tó­te­le­pi mun­ká­ból, ami a hazai mű­vész­te­le­pek te­vé­keny­sé­gét jel­lem­zi.

A ki­ál­lí­tás a leg­kor­sze­rűbb di­gi­tá­lis tech­ni­ka al­kal­ma­zá­sá­val va­ló­sul­ha­tott csak meg. Ez a munka ösz­tö­nöz­te a ku­rá­to­ro­kat arra, hogy lét­re­hoz­za­nak egy on-line el­ér­he­tő­sé­gű ma­gyar mű­vész­te­le­pi adat­bá­zist, amely egy éven belül át­fo­gó képet fog kí­nál­ni min­den ér­dek­lő­dő mű­vész, szak­em­ber és a szé­les pub­li­kum szá­má­ra a 120 éves ma­gyar mű­vész­te­le­pi moz­ga­lom II. vi­lág­há­bo­rú utáni fej­le­mé­nye­i­ről, és a ma­gyar mű­vé­sze­ti élet­ben ma is ha­té­kony és nél­kü­löz­he­tet­len te­vé­keny­sé­gé­ről, ki­vá­ló ered­mé­nye­i­ről.

A ki­ál­lí­tás mellé ka­ta­ló­gus is ké­szült, amely 56 ma­gyar­or­szá­gi mű­vész­te­le­pet, al­ko­tó­he­lyet és al­ko­tó­há­zat mutat be.

A ki­ál­lí­tás záró ese­mé­nye a XXV. Or­szá­gos Szim­pó­zi­um, mely­re tisz­te­let­tel várja a Mű­csar­nok­ba feb­ru­ár 17-én, 10 órára a két mű­vész­te­le­pi szer­ve­zet, a Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. és a Mű­csar­nok a ma­gyar­or­szá­gi mű­vész­te­le­pek, al­ko­tó­he­lyek és al­ko­tó­há­zak kép­vi­se­lő­it, részt­ve­vő­it, tá­mo­ga­tó­it és fenn­tar­tó­it, va­la­mint min­den to­váb­bi ér­dek­lő­dőt.

ku­rá­tor: N. Mé­szá­ros Júlia