Eseménynaptár
2018. október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
2018.10.22. - 2018.10.28.
Budapest
2018.10.20. - 2018.10.23.
Szentendre
2018.10.18. - 2019.01.27.
Budapest
2018.10.18. - 2019.01.27.
Veszprém
2018.10.18. - 2019.01.13.
Budapest
2018.10.17. - 2018.10.17.
Budapest
2018.10.17. - 2018.10.17.
Szeged
2018.10.16. - 2018.10.16.
Budapest
2018.10.16. - 2018.12.16.
Eger
2018.10.15. - 2018.10.15.
Balassagyarmat
2018.10.14. - 2018.10.14.
Budapest
2018.10.13. - 2018.10.13.
Verőce
2018.10.13. - 2018.10.13.
Ópusztaszer
2018.10.13. - 2018.12.31.
Verőce
2018.10.13. - 2018.12.31.
Kápolnásnyék
2018.10.12. - 2018.12.20.
Kecskemét
2018.10.12. - 2018.11.30.
Budapest
2018.10.12. - 2019.01.30.
Tiszafüred
2018.10.11. - 2018.11.25.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Az 1896-ban ideiglenes kiállítási csarnokként épült muzeális épületben Magyarország legnagyobb kortárs képzőművészeti kiállítóhelye, a Műcsarnok működik. Az intézmény nem rendelkezik gyűjteménnyel, hanem folyamatosan változó, egymásra épülő és egymáshoz kapcsolódó kiállításaival és rendezvényeivel tudósít a hazai és nemzetközi művészeti fejleményekről. A Műcsarnok működésének célja a kortárs képzőművészet bemutatása és közvetítése, amelyet a jelen kultúra egészének horizontjában értelmez. tovább
Programok
2001 óta a Műcsarnok 6-18 éves gyermekek számára rendhagyó múzeumkommunikációs programokat szervez. Óvodai és iskolai csoportok tekinthetik meg az éppen aktuális kiállítást, amelyekhez beszélgetés, játék valamint kreatív munka kapcsolódik. tovább
Értelmezzük és közelről is megvizsgáljuk a tér elrendezését és berendezéseit, az épületeket, a szobrokat és igyekszünk ráhangolódni a korszakra, amikor Ybl Miklós Gloriett kútháza, az Európa legmélyebb fúrásaként nyilvántartott, gyógyvizet adó kút helyére felépült a Schickedanz millenniumi emlékmű a Műcsarnokkal és a Szépművészeti Múzeummal. tovább
2017. október 4-én ismét elkezdjük a műhelymunkát a Műcsarnok gyerekstúdiójában. Képzőművészeti foglalkozásainkon 6-12 éves, alkotni szerető iskolásokat várunk minden szerdán 16:30-tól 18-óráig, akikkel izgalmas történeteken keresztül, kiállításról kiállításra kalandozunk októbertől júliusig. tovább
Időszaki kiállítások
2018.09.05. - 2018.11.02.
70 éve hunyt el Kozma Lajos, a vi­lág­hí­rű épí­tész-ipar­mű­vész, gra­fi­kus és pe­da­gó­gus. Tisz­te­leg­ve a ki­vá­ló al­ko­tó előtt, a 2018-as Kozma-em­lék­év ke­re­té­ben a Mű­csar­nok, az Ipar­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um, a Ma­gyar Épí­té­sze­ti Mú­ze­um és a BKSzC Kozma Lajos Fa­ipa­ri Szak­gim­ná­zi­u­ma együtt­mű­kö­dé­sé­ben nagy­sza­bá­sú prog­ram­so­ro­zat indul, amely­nek célja Kozma sok­szí­nű mun­kás­sá­gá­nak, komp­lex ter­ve­zői at­ti­tűd­jé­nek be­mu­ta­tá­sán ke­resz­tül a mű­vé­sze­ti (szak)kép­zés, a kéz­mű­ipa­ri tra­dí­ci­ók je­len­tő­sé­gé­nek hang­sú­lyo­zá­sa. tovább
2018.09.21. - 2018.11.11.
A 2005-ben ala­kult MORPH 2006-os be­mu­tat­ko­zó, majd 2011-ig to­váb­bi hat ki­ál­lí­tá­sa után most nyol­ca­dik al­ka­lom­mal je­lent­ke­zik. Kal­már János, Mata At­ti­la és Szabó Tamás Mun­ká­csy Mi­hály-díjas szob­rász­mű­vé­szek a tér­hez fű­ző­dő ta­pasz­ta­la­ta­i­kat és kí­sér­le­te­i­ket for­mál­ják ala­kok­ká, egy­szer­re kí­nál­va esz­té­ti­kai és az ér­zé­ke­lé­sen túli, szel­le­mi él­ményt. tovább
2018.10.06. - 2019.01.20.
A ki­ál­lí­tás a 19. szá­zad utol­só har­ma­dá­tól vi­lág­szer­te ki­bon­ta­ko­zó, a közép-eu­ró­pai or­szá­gok­ban is vi­rág­zó élet­re­form-moz­gal­mat, il­let­ve annak a ko­ra­be­li mű­vé­sze­tek­re gya­ko­rolt ha­tá­sát mu­tat­ja be. Az el­ne­ve­zés (Le­bens­re­form, life-style re­form) azok­nak a „fin de siècle” idő­sza­ká­ban vi­rág­ko­ru­kat élő mo­der­ni­zá­ció­kri­ti­kai moz­gal­mak­nak a nem­zet­kö­zi össze­fog­la­ló el­ne­ve­zé­se, ame­lyek közös jel­lem­ző­je a ter­mé­szet­hez való vissza­té­rés, az ön­gyó­gyí­tás, va­la­mint az el­ve­szett koz­mi­kus tel­jes­ség és a spi­ri­tu­a­li­tás ke­re­sé­se. tovább
2018.10.11. - 2018.11.25.
Halmy Mik­lós a maga útját járja. Cso­dá­kat sejt; is­me­ret­len egy­sze­rű lé­te­ző­ket. A for­má­kat sze­rin­te sem a vé­let­len szül­te, foly­to­nos me­ta­mor­fó­zi­suk köz­ben tör­vény­sze­rű­ek, éppen mert tar­tal­mak edé­nyei. Nem tiltó vagy pa­ran­cso­ló, hanem lé­te­ző tör­vény után kutat. tovább