Eseménynaptár
2020. január
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2020.01.27. - 2020.01.27.
Hódmezővásárhely
2020.01.27. - 2020.01.27.
Budapest
2020.01.25. - 2020.01.25.
Debrecen
2020.01.25. - 2020.01.25.
Budapest
2020.01.25. - 2020.04.15.
Budapest
2020.01.24. - 2020.01.24.
Debrecen
2020.01.24. - 2020.01.24.
Budapest
2020.01.24. - 2020.01.24.
Budapest
2020.01.24. - 2020.05.03.
Budapest
2020.01.24. - 2020.02.29.
Győr
2020.01.23. - 2020.01.23.
Budapest
2020.01.23. - 2020.01.23.
Hódmezővásárhely
2020.01.22. - 2020.02.13.
Budapest
2020.01.22. - 2020.03.31.
Makó
2020.01.21. - 2020.02.20.
Győr
2020.01.18. - 2020.03.15.
Hódmezővásárhely
2020.01.17. - 2020.02.15.
Baja - Szentistván
2020.01.17. - 2020.02.14.
Székesfehérvár
2020.01.11. - 2020.02.23.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Aktuális
Képpraxisok 2 - Francois Fiedler2019.12.04. - 2020.02.02.
François Fi­ed­ler / Fi­ed­ler Fe­renc (1921 – 2001) Sző­nyi Ist­ván ta­nít­vá­nya­ként kezd­te fes­tői pá­lyá­ját. A vi­lág­há­bo­rú után te­le­pe­dett le Pá­rizs­ban, ahol a kor­szak nagy­jai, Miró, Cha­gall, Cal­der is­mer­ték fel te­het­sé­gét és egyen­get­ték útját. Az öt­ve­nes évek­től ha­tal­mas ener­gi­á­kat fel­sza­ba­dí­tó abszt­rakt exp­resszi­o­nis­ta ké­pe­ket fes­tett. Ret­ros­pek­tív tár­la­tán nagy­részt Bu­da­pes­ten még nem lá­tott művei sze­re­pel­nek. tovább
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Jankovics Marcell: Magyar népmesék2019.12.06. - 2020.02.02.
Jan­ko­vics Mar­cell szer­te­ága­zó mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sá­ra vál­lal­ko­zunk, fó­kusz­ba ál­lít­va gra­fi­kai-kép­ző­mű­vé­sze­ti te­vé­keny­sé­gét. A ki­ál­lí­tá­son a mű­vész rajz­film­ren­de­zői mun­kás­sá­gát is vé­gig­kö­vet­het­jük, a Ba­lázs Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar no­mi­nált Sisyphuson és a cannes-i Arany Pálma-díjas Küz­dőkön át az Ember tra­gé­di­á­jáig. tovább
festészet, filmművészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Keleti Éva2019.12.11. - 2020.02.02.
Ki­vé­te­les idő­uta­zás­ra in­vi­tál­juk a né­ző­ket Ke­le­ti Éva hat év­ti­zed­nyi élet­mű­vét be­mu­tat­va. A pálya színe-java az 50-es évek­től máig: ele­ven ri­por­tok, gro­teszk élet­ké­pek, bra­vú­ros tánc­fo­tók, sztár port­rék, lé­lek­bú­vár arc­ké­pek. Iro­da­lom, szín­ház, zene. Min­den, ami kul­tú­ra és élet. tovább
filmművészet, időszaki kiállítás, színházművészet
2019.12.13. - 2020.02.02.
Az egyé­ni ki­ál­lí­tás az al­ko­tó el­múlt tíz évben ké­szült mun­ká­i­ból vá­lo­gat. Igyek­szik át­fo­gó képet nyúj­ta­ni Vá­rady in­tel­lek­tu­á­lis él­mé­nye­ket nyúj­tó kép­al­ko­tó gya­kor­la­tá­ról, mely­ben nagy­részt az ember/egyén és az őt kö­rül­ve­vő tár­sa­dal­mi, kul­tu­rá­lis, fi­zi­kai tér vi­szo­nya, annak el­lent­mon­dá­sos­sá­ga, ta­lá­nyos­sá­ga te­ma­ti­zá­ló­dik. tovább
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet