Eseménynaptár
2018. november
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
2018.11.16. - 2018.11.16.
Veszprém
2018.11.16. - 2018.11.16.
Debrecen
2018.11.15. - 2018.11.15.
Budapest
2018.11.15. - 2018.12.30.
Pécs
2018.11.06. - 2018.11.06.
Veszprém
2018.10.31. - 2018.10.31.
Budapest
2018.10.30. - 2018.11.22.
Budapest
2018.10.30. - 2019.04.29.
Budapest
2018.10.26. - 2019.03.31.
Budapest
2018.10.25. - 2019.01.20.
Szécsény
2018.10.22. - 2018.10.28.
Budapest
2018.10.20. - 2018.10.23.
Szentendre
2018.10.18. - 2018.11.18.
Budapest
2018.10.18. - 2019.01.27.
Budapest
2018.10.18. - 2018.11.30.
Budapest
2018.10.18. - 2019.01.13.
Budapest
2018.10.18. - 2019.01.27.
Veszprém
2018.10.17. - 2018.10.17.
Budapest
2018.10.17. - 2018.10.17.
Szeged
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Aktuális
2018.10.06. - 2019.01.20.
A ki­ál­lí­tás a 19. szá­zad utol­só har­ma­dá­tól vi­lág­szer­te ki­bon­ta­ko­zó, a közép-eu­ró­pai or­szá­gok­ban is vi­rág­zó élet­re­form-moz­gal­mat, il­let­ve annak a ko­ra­be­li mű­vé­sze­tek­re gya­ko­rolt ha­tá­sát mu­tat­ja be. Az el­ne­ve­zés (Le­bens­re­form, life-style re­form) azok­nak a „fin de siècle” idő­sza­ká­ban vi­rág­ko­ru­kat élő mo­der­ni­zá­ció­kri­ti­kai moz­gal­mak­nak a nem­zet­kö­zi össze­fog­la­ló el­ne­ve­zé­se, ame­lyek közös jel­lem­ző­je a ter­mé­szet­hez való vissza­té­rés, az ön­gyó­gyí­tás, va­la­mint az el­ve­szett koz­mi­kus tel­jes­ség és a spi­ri­tu­a­li­tás ke­re­sé­se. tovább
időszaki kiállítás
2018.10.11. - 2018.11.25.
Halmy Mik­lós a maga útját járja. Cso­dá­kat sejt; is­me­ret­len egy­sze­rű lé­te­ző­ket. A for­má­kat sze­rin­te sem a vé­let­len szül­te, foly­to­nos me­ta­mor­fó­zi­suk köz­ben tör­vény­sze­rű­ek, éppen mert tar­tal­mak edé­nyei. Nem tiltó vagy pa­ran­cso­ló, hanem lé­te­ző tör­vény után kutat. tovább
időszaki kiállítás
Időszaki kiállítások
2018.11.18. - 2019.01.06.
1956 kép­ző­mű­vé­sze­te olyan, a Kádár-kor­szak­ban (1956-1989/90) lét­re­jött al­ko­tá­sok együt­te­se, ame­lyek a for­ra­da­lom ese­mé­nye­it, hely­szí­ne­it és sze­rep­lő­it, va­la­mint szel­le­mi­sé­gét és em­lé­két örö­kí­tik meg – itt­hon és kül­föl­dön. A cím má­so­dik tag­já­nak je­len­té­se itt: kül­föld­ről, ma­gyar emig­rá­ci­ók­ból, szi­get- ma­gyar­sá­gok­ból. tovább