Eseménynaptár
2017. január
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
2017.01.23. - 2017.01.23.
Budapest
2017.01.23. - 2017.01.23.
Nyíregyháza
2017.01.23. - 2017.01.24.
Budapest
2017.01.22. - 2017.01.22.
Budapest
2017.01.22. - 2017.01.22.
Ópusztaszer
2017.01.22. - 2017.01.22.
Budapest
2017.01.22. - 2017.01.25.
Fülek
2017.01.22. - 2017.03.05.
Békéscsaba
2017.01.21. - 2017.01.21.
Győr
2017.01.21. - 2017.01.21.
Budapest
2017.01.21. - 2017.01.21.
Győr
2017.01.20. - 2017.03.11.
Budapest
2017.01.20. - 2017.02.28.
Debrecen
2017.01.20. - 2017.04.23.
Budapest
2017.01.20. - 2017.02.25.
Dunaújváros
2017.01.20. - 2017.03.31.
Sepsiszentgyörgy
2017.01.20. - 2017.06.30.
Vác
2017.01.20. - 2017.02.26.
Budapest
2017.01.20. - 2017.03.19.
Budapest
2017.01.19. - 2017.03.15.
Szombathely
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Az 1896-ban ideiglenes kiállítási csarnokként épült muzeális épületben Magyarország legnagyobb kortárs képzőművészeti kiállítóhelye, a Műcsarnok működik. Az intézmény nem rendelkezik gyűjteménnyel, hanem folyamatosan változó, egymásra épülő és egymáshoz kapcsolódó kiállításaival és rendezvényeivel tudósít a hazai és nemzetközi művészeti fejleményekről. A Műcsarnok működésének célja a kortárs képzőművészet bemutatása és közvetítése, amelyet a jelen kultúra egészének horizontjában értelmez. tovább
Programok
2001 óta a Műcsarnok 6-18 éves gyermekek számára rendhagyó múzeumkommunikációs programokat szervez. Óvodai és iskolai csoportok tekinthetik meg az éppen aktuális kiállítást, amelyekhez beszélgetés, játék valamint kreatív munka kapcsolódik. tovább
Értelmezzük és közelről is megvizsgáljuk a tér elrendezését és berendezéseit, az épületeket, a szobrokat és igyekszünk ráhangolódni a korszakra, amikor Ybl Miklós Gloriett kútháza, az Európa legmélyebb fúrásaként nyilvántartott, gyógyvizet adó kút helyére felépült a Schickedanz millenniumi emlékmű a Műcsarnokkal és a Szépművészeti Múzeummal. tovább
Időszaki kiállítások
2016.11.22. - 2017.03.12. Hans Makart die Niljagd
A budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. tovább
2017.01.18. - 2017.02.19. Férfiszív (nagy) (2)
Ste­fa­no­vits Péter gra­fi­kus­mű­vész a kor­társ ma­gyar gra­fi­ka egyik leg­is­mer­tebb mes­te­re, aki gra­fi­kai mun­kás­sá­gán túl fes­tő­ként, ins­tal­lá­ci­ós, il­let­ve az épí­té­szet­tel szo­ros kap­cso­lat­ban lét­re­jött mun­kák al­ko­tó­ja­ként is je­len­tős mű­ve­ket ho­zott létre. tovább
2017.01.18. - 2017.02.19. Jutalomjáték | 25 ÉV SYMPOSION
A ki­ál­lí­tás két mű­vész­te­le­pi szer­ve­zet - a Sym­po­si­on Ala­pít­vány a Ma­gyar­or­szá­gi Mű­vész­te­le­pe­kért és a Ma­gyar­or­szá­gi Al­ko­tó­te­le­pek és Sym­po­s­io­nok Tár­sa­sá­ga -25 éves te­vé­keny­sé­gét és mű­vész­te­le­pi kap­cso­lat­rend­sze­rét, összes­sé­gé­ben a hazai mű­vész­te­le­pe­ket és al­ko­tói ered­mé­nye­it mu­tat­ja be Bu­da­pes­ten, a Mű­csar­nok­ban. tovább
2017.01.18. - 2017.02.19.
A tár­lat bő me­rí­tés az el­múlt három év­ti­zed sok­ré­tű hazai kép­ző­mű­vé­sze­ti ter­mé­sé­ből. 215 al­ko­tó, 215 kom­po­zí­ció. Hoff­mann Ist­ván gyűj­te­mé­nyé­nek kü­lön­le­ges mű­együt­te­se. tovább