Eseménynaptár
2016. szeptember
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
2016.09.30. - 2016.09.30.
Budapest
2016.09.30. - 2016.09.30.
Budapest
2016.09.30. - 2016.09.30.
Győr
2016.09.30. - 2016.09.30.
Budapest
2016.09.30. - 2016.09.30.
Budapest
2016.09.30. - 2016.09.30.
Budapest
2016.09.30. - 2016.12.04.
Budapest
2016.09.30. - 2016.10.07.
Budapest
2016.09.30. - 2017.05.01.
Budapest
2016.09.30. - 2016.10.01.
Sátoraljaújhely
2016.09.29. - 2016.09.29.
Budapest
2016.09.29. - 2016.09.29.
Szeged
2016.09.29. - 2016.10.31.
Ópusztaszer
2016.09.29. - 2016.10.29.
Eger
2016.09.29. - 2017.03.31.
Ópusztaszer
2016.09.24. - 2016.11.06.
Budapest
2016.09.24. - 2017.01.15.
Budapest
2016.09.23. - 2016.10.21.
Szob
2016.09.23. - 2016.12.30.
Budapest
2016.09.23. - 2016.10.23.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
Az 1896-ban ideiglenes kiállítási csarnokként épült muzeális épületben Magyarország legnagyobb kortárs képzőművészeti kiállítóhelye, a Műcsarnok működik. Az intézmény nem rendelkezik gyűjteménnyel, hanem folyamatosan változó, egymásra épülő és egymáshoz kapcsolódó kiállításaival és rendezvényeivel tudósít a hazai és nemzetközi művészeti fejleményekről. A Műcsarnok működésének célja a kortárs képzőművészet bemutatása és közvetítése, amelyet a jelen kultúra egészének horizontjában értelmez. tovább
Programok
2016.09.30. 18:00
18 óra­kor Sipos Mi­hály, a Mu­zsi­kás együt­tes prí­má­sa és Kar­dos Mária (gar­don) zenés tár­lat­ve­ze­té­se Szer­vá­ti­usz Jenő és Szer­vá­ti­usz Tibor ki­ál­lí­tá­sán. tovább
2016.10.01. 10:30
Pré­sel­jük agyag­ba, önt­sük gipsz­be, majd raj­zol­juk fel­na­gyít­va ezt a fur­csa re­pü­lő kon­ti­nenst, lé­nye­i­vel, la­kó­i­val, ál­ma­i­val. Varga Fe­renc 300 lapon rög­zí­tett tus­raj­za nyo­mán in­dul­ha­tunk erre a szom­bat dél­előt­ti ka­land­ra. tovább
2001 óta a Műcsarnok 6-18 éves gyermekek számára rendhagyó múzeumkommunikációs programokat szervez. Óvodai és iskolai csoportok tekinthetik meg az éppen aktuális kiállítást, amelyekhez beszélgetés, játék valamint kreatív munka kapcsolódik. tovább
Értelmezzük és közelről is megvizsgáljuk a tér elrendezését és berendezéseit, az épületeket, a szobrokat és igyekszünk ráhangolódni a korszakra, amikor Ybl Miklós Gloriett kútháza, az Európa legmélyebb fúrásaként nyilvántartott, gyógyvizet adó kút helyére felépült a Schickedanz millenniumi emlékmű a Műcsarnokkal és a Szépművészeti Múzeummal. tovább
Időszaki kiállítások
2016.07.27. - 2016.10.16.
A tárlat a két szobrászművész – apa és fia – életművének retrospektív bemutatása. A Műcsarnok reprezentatív szoborcsarnokában, valamint a két oldalról kapcsolódó termekben közel százharminc alkotás foglalja össze a közönség a Kolozsvárott született Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor életművét. tovább
2016.08.03. - 2016.11.11.
Miféle figurák Jószay Zsolt szobrai? Honnan jöttek és hová tartanak? Ősi kultúrák és a görögség, afrikai, egyiptomi tradíció, trecento ízek és korszerű, nagyon is időszerű erkölcsi háttér. tovább
2016.08.03. - 2016.10.11.
Miféle figurák Jószay Zsolt szobrai? Honnan jöttek és hová tartanak? Ősi kultúrák és a görögség, afrikai, egyiptomi tradíció, trecento ízek és korszerű, nagyon is időszerű erkölcsi háttér. tovább
2016.09.22. - 2016.11.20.
A 136 éves Mo­holy-Nagy Mű­vé­sze­ti Egye­tem több em­ber­öl­tőn ke­resz­tül, tör­té­nel­mi vi­ha­ro­kat át­él­ve, mű­vé­szek, ter­ve­ző­mű­vé­szek ge­ne­rá­ci­ó­it ne­vel­ve, ren­dü­let­le­nül kép­vi­se­li cél­ki­tű­zé­se­it. A tér-, for­ma- és tárgy­al­ko­tás, a vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció szak­mai alap­ja­i­nak, tech­no­ló­gi­á­i­nak ok­ta­tá­sa mel­lett el­ső­sor­ban az al­ko­tó, kre­a­tív, mű­velt elme fej­lesz­té­se az el­sőd­le­ges cél. tovább