Eseménynaptár
2019. május
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
2019.05.22. - 2019.05.22.
Budapest
2019.05.22. - 2019.05.22.
Budapest
2019.05.22. - 2019.05.22.
Zalaegerszeg
2019.05.22. - 2019.05.22.
Debrecen
2019.05.22. - 2019.05.22.
Budapest
2019.05.22. - 2019.05.22.
Budapest
2019.05.22. - 2019.06.30.
Budapest
2019.05.21. - 2019.05.21.
Budapest
2019.05.21. - 2019.05.21.
Budapest
2019.05.21. - 2019.05.21.
Budapest
2019.05.18. - 2019.06.30.
Fülek
2019.05.18. - 2019.06.30.
Hódmezővásárhely
2019.05.18. - 2019.06.30.
Fülek
2019.05.17. - 2019.06.30.
Szeged
2019.05.17. - 2019.08.31.
Pécs
2019.05.17. - 2019.09.14.
Kaposvár
2019.05.17. - 2019.08.03.
Kecskemét
2019.05.17. - 2019.06.30.
Herend
2019.05.17. - 2019.08.31.
Ópusztaszer
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2018.06.20. - 2018.08.05.
időszaki kiállítás
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Szabó Réka a Mű­csar­nok Ka­ma­ra­ter­mé­be ké­szült, Az idő rög­zít­he­tő című hely­spe­ci­fi­kus ins­tal­lá­ci­ó­ját a min­den­na­pi élet egyik meg­ha­tá­ro­zó eleme, a nap­fény ins­pi­rál­ta. Az idő mú­lá­sa a fény vál­to­zá­sán ke­resz­tül lo­pó­dzik be az itá­li­ai re­ne­szánsz han­gu­la­tát meg­ele­ve­ní­tő ki­ál­lí­tó­tér­be. A le­tisz­tult ar­chi­tek­tú­ra és a mi­ni­ma­lis­ta mű­vé­szi esz­kö­zök fi­lo­zo­fi­kus el­mél­ke­dés­re ösz­tö­nöz­nek az ész­le­lés­ről, a lá­tás­ról és a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó ér­tel­me­zé­si kí­sér­le­tek­ről.

Szabó Réka 2013-ban dip­lo­má­zott a nagy­vá­ra­di Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem Mű­vé­sze­ti Ka­rá­nak vi­zu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció sza­kán. Több re­zi­den­cia­prog­ram, mű­vé­sze­ti fesz­ti­vál és al­ko­tó­te­lep részt­ve­vő­je. 2017-ben a dél-ko­re­ai Yatoo nem­zet­kö­zi re­zi­den­cia­prog­ra­mon, a nyu­gat-ben­gá­li Nar­ra­tive Mo­ve­ments nem­zet­kö­zi land art mű­vész­te­le­pen, majd a Suri vá­ro­sá­ban ren­de­zett The Gol­den Th­re­ad mű­vé­sze­ti fesz­ti­vá­lon sze­re­pelt. Egyé­ni ki­ál­lí­tá­so­kon mu­tat­ta be mű­ve­it Sep­si­szent­györ­gyön, Nagy­vá­ra­don és Kéz­di­vá­sár­he­lyen.

Ku­rá­tor: Bán And­rás