Eseménynaptár
2019. augusztus
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2019.08.20. - 2019.08.20.
Veszprém
2019.08.20. - 2019.08.20.
Szarvas
2019.08.20. - 2019.08.20.
Budapest
2019.08.18. - 2019.08.18.
Debrecen
2019.08.17. - 2019.08.17.
Budapest
2019.08.17. - 2019.08.17.
Veszprém
2019.08.15. - 2019.09.20.
Budapest
2019.08.10. - 2019.08.10.
Budapest
2019.08.10. - 2019.12.31.
Székesfehérvár
2019.08.05. - 2019.08.09.
Budapest
2019.08.04. - 2019.08.04.
Szécsény
2019.08.03. - 2019.08.03.
Budapest
2019.08.03. - 2019.11.17.
Debrecen
2019.07.23. - 2019.11.06.
Budapest
2019.07.20. - 2019.11.10.
Kápolnásnyék
2019.07.19. - 2019.08.23.
Dunaújváros
2019.07.15. - 2019.09.16.
Budapest
2019.07.11. - 2019.10.31.
Békéscsaba
2019.07.10. - 2019.09.22.
Budapest
2019.07.01. - 2019.12.30.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2018.04.21. - 2018.08.20.
időszaki kiállítás, népművészet, néprajz
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A Mű­csar­nok­ban meg­ren­de­zett Nem­ze­ti Sza­lo­nok so­rá­ban 2018-ban azon népi kéz­mű­ves mes­te­rek, mű­vé­szek mu­tat­koz­nak be, akik al­ko­tó mun­ká­juk­ban a nép­mű­vé­sze­ti ha­gyo­mányt te­kin­tik ih­le­tő for­rás­nak.

A het­ve­nes évek Nomád Nem­ze­dé­ke, tánc­há­zas ge­ne­rá­ci­ó­ja új, friss szem­lé­le­tet ho­zott a nép­mű­vé­szet­ről ko­ráb­ban al­ko­tott képbe. A nép­tánc le­ke­rült a szín­pad­ról, és a hasz­ná­lat, a funk­ció és a forma elő­tér­be he­lye­zé­sé­vel élet­re kel­tek a kéz­mű­ves tár­gyak. Mind­ezek ha­tá­sá­ra a népi kul­tú­ra meg­él­he­tő­vé vált. Erre utal Sebő Fe­renc hí­res­sé vált mon­dá­sa: a ha­gyo­mány nem rab, hogy őriz­zük, nem beteg, hogy ápol­juk, a ha­gyo­mányt meg­él­ni kell.

Ebben a szel­le­mi­leg ins­pi­rá­ló idő­szak­ban egy­más­ra ta­lált a zene, a tánc, a kéz­mű­ves­ség, az épí­té­szet, a társ­mű­vé­sze­tek, va­la­mint az akkor bon­ta­ko­zó öko­tu­da­tos szem­lé­let. Az azóta el­telt 50 év be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy ez a moz­ga­lom nem ti­sza­vi­rág életű divat volt, nem egy lá­za­dó, fi­a­tal ge­ne­rá­ció szub­kul­tú­rá­ja, hanem sok­kal több annál. A ha­gyo­mány­őr­zés­nek ez a mo­dell­je a szel­le­mi vi­lág­örök­ség része lett, s ki­su­gár­zó, ma­gá­val ra­ga­dó, kö­zös­sé­ge­ket ko­vá­cso­ló ha­tá­sa kö­vet­kez­té­ben a ma­gyar minta nyo­mán szá­mos or­szág­ban in­dult el a tánc­ház­moz­ga­lom. Nor­vé­gi­á­ban a ma­gyar mo­dell pél­dá­já­ra nép­mű­vé­sze­ti egye­te­met is ala­pí­tot­tak. Egy sor, ki­ha­lás­ra ítélt ha­gyo­má­nyos mes­ter­ség tu­dá­sa ma­radt fenn a mai kéz­mű­ves mes­te­rek keze által. Ki­ál­lí­tó­ink ezt az örök­sé­get mai ko­runk­ban is hasz­nál­ha­tó, sze­ret­he­tő tár­gyak ké­pé­ben őrzik meg és tár­ják a Nép­mű­vé­sze­ti Sza­lon lá­to­ga­tói elé.

A ki­ál­lí­tás 12 ter­mé­ben a tár­lat ku­rá­to­rai be­te­kin­tést nyúj­ta­nak a tánc­ház­moz­ga­lom kez­de­te­i­be, majd te­rem­ről-te­rem­re rep­re­zen­tál­va, hogy a ha­gyo­má­nyos pa­rasz­ti kul­tú­rá­ból me­rí­tő kor­társ kéz­mű­ves­ség mi­kép­pen te­he­ti szeb­bé, gaz­da­gab­bá mai éle­tün­ket, meg­mu­tat­va nép­mű­vé­sze­tünk gaz­dag­sá­gát, sok­szí­nű­sé­gét. Be­mu­tat­koz­nak al­ko­tá­sa­ik­kal azok a kor­társ kéz­mű­ve­sek – több száz al­ko­tó –, akik míves re­me­ke­ik­kel az el­múlt 5-10 évben a leg­fon­to­sabb szak­mai pá­lyá­za­to­kon ki­vá­ló ered­mé­nye­ket érték el. A ki­ál­lí­tás ideje alatt arra is le­he­tő­ség nyí­lik, hogy a lá­to­ga­tók meg­te­kint­sék és ki­pró­bál­ják a kéz­mű­ves­ség for­té­lya­it, kü­lön­le­ges hang­sze­re­ket szó­lal­tas­sa­nak meg, vagy egy-egy jeles nap­hoz kö­tő­dő prog­ram­so­ro­zat ke­re­té­ben közös tánc­ban, ének­lés­ben ve­gye­nek részt.


A ki­ál­lí­tás ve­ze­tő ku­rá­to­ra: Beszp­rémy Ka­ta­lin

Szak­mai és mű­vé­sze­ti kon­cep­ci­ó­ért fe­le­lős ku­rá­tor: Fü­le­mi­le Ágnes

Társ­ku­rá­to­rok: G. Szabó Zol­tán, Pál Mik­lós­né és Sze­ré­nyi Béla