Eseménynaptár
2024. július
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
2024.07.22. - 2025.03.31.
Budapest
2024.07.10. - 2024.07.24.
Budapest
2024.07.07. - 2024.08.04.
Ópusztaszer
2024.07.06. - 2024.08.04.
Ópusztaszer
2024.07.01. - 2024.08.10.
Gödöllő
2024.06.30. - 2024.06.30.
Fehérvárcsurgó
2024.06.30. - 2024.06.30.
Fehérvárcsurgó
2024.06.28. - 2024.06.28.
Szeged
2024.06.28. - 2024.06.28.
Budapest
2024.06.28. - 2024.06.29.
Kápolnásnyék
2024.06.27. - 2024.08.16.
Sepsiszentgyörgy
2024.06.26. - 2024.06.26.
Szekszárd
2024.06.22. - 2024.06.22.
Zirc
2024.06.22. - 2024.06.22.
Székesfehérvár
2024.06.22. - 2024.06.22.
Szigetvár
2024.06.22. - 2024.11.15.
Hódmezővásárhely
2024.06.21. - 2024.10.06.
Budapest
2024.06.19. - 2024.09.22.
Budapest
2024.06.15. - 2024.09.15.
Hódmezővásárhely
2024.06.07. - 2025.02.02.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: SZERDA, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEK, SZOMBAT 12-20 ÓRÁIG
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2020.02.21. - 2020.09.30.
időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
virtuális kiállítás
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
NÉZD MEG VIRTUÁLISAN! http://mucsarnok.hu/panoramafoto/derko2020/

A Der­kovits Gyula festő-és gra­fi­kus­mű­vész­ről el­ne­ve­zett ösz­tön­dí­jat mű­vész­kö­rök­ben év­ti­ze­dek óta Der­kó­nak ne­ve­zik. A díjra a 35. élet­évü­ket be nem töl­tött mű­vé­szek pá­lyáz­hat­nak, és leg­fel­jebb három egy­mást kö­ve­tő évben nyer­he­tik el.


Az ösz­tön­díj össze­ge havi brut­tó 200.000 Ft. A pá­lyá­zók mű­ve­it az Em­be­ri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­ma által fel­kért füg­get­len szak­mai zsűri bí­rál­ja el, amely éven­te 26 mű­vészt dí­jaz­hat, sok­szor nehéz dön­té­sek és ko­moly viták során. A több mint 200 je­lent­ke­ző al­ko­tó közül kell ki­vá­lasz­ta­ni, kik­nek a pá­lyá­ja ígé­re­tes, vagy kik azok, akik­nek me­rész pró­bál­ko­zá­sai, újító öt­le­tei tá­mo­ga­tás­ra ér­de­me­sek. A pá­lyáz­ta­tás és pá­lyá­zat­ke­ze­lés fel­ada­ta­it a MANK Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­sze­ti Köz­hasz­nú Non­pro­fit Kft. végzi.

Az 1955-ben ala­pí­tott ösz­tön­díj fő kül­de­té­se, hogy se­gít­se a fi­a­tal, pá­lya­kez­dő mű­vé­sze­ket, anya­gi tá­mo­ga­tást nyújt­va a meg­él­he­tés­hez, hogy a mű­vé­szek az al­ko­tói fo­lya­ma­tok­ra kon­cent­rál­has­sa­nak. Emel­lett a Derkó az élet­pá­lya során el­ső­ként kap­ha­tó ál­la­mi ki­tün­te­tés, mely presz­tízst je­lent, sőt, be­lé­pőt a nagy­be­tűs mű­vész­vi­lág­ba, egy­faj­ta „stage pass”-t a pá­lyá­hoz. Az ösz­tön­díj el­nye­ré­se fe­le­lős­ség, mind a díjat oda­íté­lő bírák, mind az azt el­nye­rő mű­vé­szek ré­szé­ről. A „der­kós” éve(ke)t jól kell tudni hasz­nál­ni­uk a fi­a­tal mű­vé­szek­nek, hogy el­hí­va­tá­su­kat meg­erő­sít­ve, a ké­sőb­bi­ek során is a pá­lyán ma­rad­va ki­bon­ta­koz­tat­has­sák mű­vé­sze­tü­ket. A „der­kó­sok­ra” fel­fi­gyel­het­nek a mű­vé­szet­tör­té­né­szek, a ga­lé­ria­tu­laj­do­no­sok és a gyűj­tők.

A zsű­ri­zés fo­lya­ma­ta után meg­va­ló­su­ló, a Mű­csar­nok­ban meg­ren­de­zett ki­ál­lí­tás évek óta a friss ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sá­nak je­len­tős fó­ru­ma. A tár­lat egy­faj­ta vá­lo­ga­tott se­reg­szem­le, amely­ből új utak in­dul­hat­nak, cso­por­tos vagy ön­ál­ló ki­ál­lí­tá­si fel­ké­ré­sek­kel. Az idei ki­ál­lí­tás új­sze­rű­sé­ge, hogy a Der­kovits-ösz­tön­dí­ja­sok be­mu­tat­ko­zá­sa a II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon tár­lat­tal egy idő­ben zaj­lik. Így a már be­fu­tott mű­vé­szek a pá­lyá­ju­kon most in­du­lók­kal egy idő­ben lát­ha­tó­ak a Mű­csar­nok­ban.

ki­ál­lí­tók: Al­másy Ivor | Ámmer Gergő | Ber­kes Ádám Csa­nád | Ber­náth Dá­ni­el | Éles Ló­ránt | Gosz­to­la Kitti | Gú­gy­e­la Tamás | Gu­lyás And­rea Ka­ta­lin | Jagi­cza Pat­rí­cia Linda | Kin­cses Előd Gyula | Kiss Dá­ni­el | Ko­pacz Kund Lász­ló | Má­ri­ás Ist­ván aka Hor­ror Pista | Mel­ko­vics Tamás | Nagy Karol | Pa­rá­da Zol­tán | Ré­vész Anna | Rózsa Luca Sára | Schul­ler Judit Flóra | Sipos Bog­lár­ka | Sü­ve­ges Rita | Szabó Fran­cis­ka | Szabó Meny­hért | Sztruh­ár Zsu­zsa | Tran­ker Kata | w. Hor­váth Tibor

ku­rá­tor: Fa­za­kas Réka