Eseménynaptár
2018. december
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
2018.12.13. - 2018.12.13.
Budapest
2018.12.13. - 2018.12.13.
Fülek
2018.12.13. - 2018.12.13.
Balassagyarmat
2018.12.13. - 2018.12.13.
Budapest
2018.12.13. - 2019.01.22.
Budapest
2018.12.13. - 2019.02.05.
Fülek
2018.12.12. - 2019.02.17.
Budapest
2018.12.11. - 2018.12.11.
Kecskemét
2018.12.09. - 2018.12.09.
Kápolnásnyék
2018.12.08. - 2018.12.09.
Budapest
2018.12.08. - 2018.12.09.
Gödöllő
2018.12.07. - 2018.12.07.
Budapest
2018.12.07. - 2019.01.20.
Budapest
2018.12.05. - 2018.12.05.
Budapest
2018.11.30. - 2019.05.30.
Szentes
2018.11.30. - 2019.01.20.
Budapest
2018.11.29. - 2019.01.20.
Budapest
2018.11.18. - 2019.01.06.
Budapest
2018.11.15. - 2018.12.30.
Pécs
2018.10.31. - 2019.01.06.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2018.03.01. - 2018.05.13.
fotóművészet, időszaki kiállítás
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A 2018-as Bu­da­pest Fo­tó­Fesz­ti­vál nyitó ki­ál­lí­tá­sa a Mű­csar­nok­ban.

Ami­kor ti­zen­hat éve­sen meg­lát­ta Ir­ving Penn mun­ká­it, Sand­ro Mil­ler már tudta, hogy fo­tog­rá­fus lesz. Fő­ként au­to­di­dak­ta módon ké­pez­te magát, az ala­po­kat a fo­tó­mű­vé­szet ká­non­já­hoz tar­to­zó nagy mű­vé­szek al­bu­ma­i­nak ta­nul­má­nyo­zá­sa je­len­tet­ték szá­má­ra. Eze­ken a ké­pe­ken ke­resz­tül sa­já­tí­tot­ta el a kom­po­zí­ció, a fény és a port­ré mű­vé­sze­tét. Har­minc évvel ké­sőbb, háta mö­gött olyan neves meg­ren­de­lők­kel, mint a For­bes, a GQ, az Es­qu­i­re, az Ame­ri­can Exp­ress, a Coca-Cola és a BMW, Sand­ro a világ leg­na­gyobb rek­lám­fo­tó­sai kö­zött tud­hat­ta magát.

Sand­ro a ki­lenc­ve­nes évek végén ta­lál­ko­zott elő­ször John Mal­ko­vich­csal, a Step­pen­wolf szín­ház­zal vég­zett fo­tó­zás során. Több mint ti­zen­hat év el­tel­té­vel is szá­mos közös pro­jek­tet hoz­tak létre, me­lyek közül a leg­utób­bi a Mal­ko­vich Mal­ko­vich Mal­ko­vich | Tisz­te­let a ka­me­ra mes­te­re­i­nek címet vi­se­li.

Sand­ro olyan em­be­rek előtt akart tisz­te­leg­ni, akik­nek képei hoz­zá­já­rul­tak pá­lyá­ja ala­ku­lá­sá­hoz. Mi­u­tán ki­vá­lasz­tot­ta a fel­hasz­nál­ni kí­vánt har­minc­öt fotót, kap­cso­lat­ba lé­pett Mal­ko­vich­csal, aki azon­nal igent mon­dott a fel­ké­rés­re. Sand­ro Mal­ko­vich­csal kap­cso­lat­ban így nyi­lat­ko­zott: “John a leg­bri­li­án­sabb és leg­pro­duk­tí­vabb ember, akit is­me­rek. Zse­ni­a­li­tá­sa pá­rat­lan. Bár­mi­lyen han­gu­la­tot vagy öt­le­tet pil­la­na­tok alatt ma­gá­é­vá tesz.”

A Mal­ko­vich Mal­ko­vich Mal­ko­vich | Tisz­te­let a ka­me­ra mes­te­re­i­nek fo­tó­in John Mal­ko­vich, akit a 21. szá­zad egyik leg­na­gyobb ame­ri­kai szí­né­sze­ként tart­ha­tunk szá­mon, ka­mé­le­on­ként ala­kul át egyik fo­tó­ról a má­sik­ra: hol Al­bert Eins­tein, hol Che Gu­e­va­ra, hol John Len­non vagy Andy War­hol képét ölti ma­gá­ra. Mal­ko­vich bá­mu­la­tos át­vál­to­zó ké­pes­sé­gé­nek és Sand­ro fo­tó­mű­vé­sze­ti lá­tás­mód­já­nak hála, a Mal­ko­vich Mal­ko­vich Mal­ko­vich | Tisz­te­let a ka­me­ra mes­te­re­i­nek egy zse­ni­á­lis al­ko­tó és mú­zsá­ja együtt­mű­kö­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en igazi tisz­te­let­adás a műfaj előtt.

Ku­rá­tor: Szar­ka Klára fo­tó­tör­té­nész