Eseménynaptár
2023. december
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2023.12.07. - 2023.12.07.
Szentes
2023.12.03. - 2023.12.31.
Békéscsaba
2023.12.03. - 2024.01.21.
Békéscsaba
2023.12.03. - 2024.01.21.
Békéscsaba
2023.12.02. - 2023.12.02.
Kecskemét
2023.12.02. - 2023.12.02.
Kecskemét
2023.12.02. - 2023.12.02.
Budapest
2023.11.28. - 2023.11.28.
Budapest
2023.11.27. - 2023.11.27.
Budapest
2023.11.25. - 2023.11.25.
Szombathely
2023.11.23. - 2023.11.23.
Budapest
2023.11.22. - 2023.11.22.
Pécs
2023.11.16. - 2024.01.21.
Budapest
2023.11.09. - 2024.03.17.
Budapest
2023.11.04. - 2024.01.31.
Fülek
2023.10.23. - 2024.01.21.
Debrecen
2023.10.19. - 2023.12.10.
Kaposvár
2023.10.18. - 2024.02.18.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: SZERDA, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEK, SZOMBAT 12-20 ÓRÁIG
állandó kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
virtuális kiállítás
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A Sza­bad­já­ték / II. Kép­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon ki­ál­lí­tá­son mint­egy 200 al­ko­tó friss, az utób­bi öt évben ké­szült mun­ká­it – fest­mé­nye­ket, szob­ro­kat, gra­fi­ká­kat, vi­deó­mű­ve­ket és ins­tal­lá­ci­ós al­ko­tá­so­kat – lát­ha­tunk a Mű­csar­nok ter­me­i­ben.
Szabadjáték - II. Képzőművészeti Nemzeti Szalon
A tár­lat jól tük­rö­zi nap­ja­ink össze­tett, az ural­ko­dó stí­lus­irány­za­tok­tól el­sza­ka­dó je­len­sé­ge­it, a kü­lön­bö­ző al­ko­tói at­ti­tű­dök, fel­fo­gá­sok, sok­ol­da­lú mű­vé­szi meg­nyil­vá­nu­lá­sok egy­más mel­lett élő, gaz­dag vi­lá­gát. A szak­em­be­rek és a kö­zön­ség szá­má­ra is iz­gal­mas ese­mény fel­fe­dez­ni a művek sok­szí­nű­sé­ge kö­zött ki­raj­zo­ló­dó ten­den­ci­á­kat és el­té­ré­se­ket.

A mo­nu­men­tá­lis, ro­busz­tus szob­rok­tól a fi­lig­rán, könnyed gra­fi­ká­kig, a le­tisz­tult geo­met­ri­kus abszt­rak­ci­ó­tól a hu­mor­ral át­ita­tott mű­ve­ken át a ba­rok­kos te­lí­tett­sé­gű fi­gu­rá­lis kom­po­zí­ci­ó­kig ter­je­dő szé­les pa­let­tán va­la­mennyi­en rá­ta­lál­ha­tunk a min­ket meg­érin­tő mű­vek­re.

NÉZELŐDJ TOVÁBB VIRTUÁLISAN IS >>!

A klasszi­kus anya­gok­kal és kép­ző­mű­vé­sze­ti tech­ni­kák­kal ké­szült al­ko­tá­sok mel­lett a jel­lem­ző­en kor­társ esz­kö­zök és al­ko­tói el­já­rá­sok, s a mai ember szá­má­ra el­ér­he­tő ma­té­ri­ák –ez eset­ben mű­tárggyá for­mált anyag­ként – is sze­re­pel­nek a tár­la­ton. Nem ritka a kon­cep­tu­á­lis in­dít­ta­tá­sú, de a nagy mű­vé­sze­ti ha­gyo­má­nyo­kat kö­ve­tő, töb­bek kö­zött az áb­rá­zo­ló jel­le­gű al­ko­tás sem. Vir­tu­óz módon meg­al­ko­tott, re­a­lisz­ti­kus for­ma­nyel­vű, bra­vú­ros művek és erős gesz­tu­sok­kal ké­szí­tett, drá­mai ha­tá­sú, nagy­sza­bá­sú non­fi­gu­ra­tív al­ko­tá­sok is lát­ha­tók a vá­lo­ga­tás­ban.

A Mű­csar­nok te­re­it a fest­mé­nyek és gra­fi­kák mel­lett kü­lö­nös in­ten­zi­tás­sal ve­szik bir­tok­ba a plasz­ti­kai művek, szob­rok és a tér­ben meg­nyil­vá­nu­ló, ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas ins­tal­lá­ci­ók. Lát­ha­tunk mű­ve­ket, me­lyek ágak­ból épül­tek össze mű­tárggyá, má­sok­ban az alu­mí­ni­um, az acél, a bronz és tex­til, kü­lön­fé­le fa, mű­anyag, sár, gumi, ke­rá­mia, csont, üveg, víz, kü­lön­bö­ző faj­tá­jú kövek és kom­po­zit anya­gok is meg­je­len­nek.

A Sza­bad­já­ték mint te­ma­ti­ka vagy hí­vó­szó pon­to­san ki­fe­je­zi a tár­lat alap­ve­tő lé­nye­gét. Mind­emel­lett nin­cse­nek tabuk és pre­kon­cep­ci­ók, nin­cse­nek el­vá­rá­sok és dik­tá­tu­mok – csak mű­vé­szet és sza­bad játék. A cé­lunk annak be­mu­ta­tá­sa, mi­lye­nek is va­gyunk, azaz mi­lyen a je­len­ko­ri mű­vé­szet, ami éppen ezek­ben az évek­ben szü­le­tik Ma­gyar­or­szá­gon.

Ku­rá­to­rok: Szur­csik Jó­zsef, Kon­dor-Szi­lá­gyi Mária

Meghosszabbítva szeptember 27-ig.