2020.05.25.
Műcsarnok

Most a DERKÓ-sok beszélnek

2020.07.06.
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Keddtől ismét várja a látogatókat a hadtörténeti múzeum

2020.07.06.
Szépművészeti Múzeum

Esztergom - térben és időben is madártávlatból

2020.07.06.
Jósa András Múzeum

Mutasd a cipőd és megmondom ki vagy!

2020.07.06.
Déri Múzeum

Jézus vagy Barabás?

Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: SZERDA, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP 10-18 ÓRÁIG, PÉNTEK, SZOMBAT 12-20 ÓRÁIG
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2017.06.21. - 2017.08.23.
agyagművesség, kerámia, időszaki kiállítás, Iparművészet, iparművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A Mű­csar­nok ki­ál­lí­tást ren­dez Me­ré­nyi Gusz­táv por­ce­lán ká­vés­edény-gyűj­te­mé­nyé­nek leg­szebb da­rab­ja­i­ból. A tár­lat a Kürü­löt­tünk. Ipar­mű­vé­szet és ter­ve­ző­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2017 gaz­dag anya­gá­hoz tár­sul.
Kávé a szalonban
A kol­lek­ci­ó­ban kép­vi­selt, főleg eu­ró­pai por­ce­lán­ma­nu­fak­tú­rák kö­zött vi­ág­hí­rű gyár­tók sze­re­pel­nek: Augar­ten, Sev­res, Li­mo­ges, Wedg­wood, Meis­sen, Fürs­ten­berg, Ro­s­ent­hal, Robj, Carl­ton, Shel­ley, Lenox, Nor­i­take.

Szá­mos be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő ká­vés­csé­sze és -kanna a ma­nu­fak­tú­rák és le­gen­dás ter­ve­zők együtt­mű­kö­dé­sé­nek ered­mé­nye, olyan meg­ha­tá­ro­zó egyé­ni­sé­gek művei, mint Josef Hoff­mann, Wal­ter Gro­pi­us, Pavel Janák, Vic­tor Vasa­rely, Mar­cel­lo Mo­ran­di­ni, Mat­teo Thun, Do­ro­thy Haf­ner, Gi­an­ni Ver­sace, Frie­dens­re­ich Hun­dert­was­ser, Bjørn Wi­in­blad, Lutz Ra­bold, Ekler Dezső, hogy csak a leg­ne­ve­seb­be­ket em­lít­sük.

A ki­ál­lí­tás kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy több mint 200 év idő­ívé­ben mu­tat­ja be a ká­vé­fo­gyasz­tás szer­tar­tá­sá­nak esz­kö­ze­it az em­pire, a bie­der­mei­er, a his­to­riz­mus, a sze­cesszió és az art deco mű­vé­sze­ti kor­sza­ka­in át nap­ja­in­kig.

Ku­rá­tor: Medve Mi­hály