2024.03.06.
Dobó István Vármúzeum

Egri vár bora 2024

2024.02.28.
Intercisa Múzeum

Ingyenes múzeumlátogatási alkalom

2024.02.26.
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

Süveges Rita lett az Eszterházy Arts Awart közönségdíjasa

2011.07.19.
hír
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
A szakmai szervezetek képviselői által kezdeményezett jogszabály-módosítás fő oka, hogy az indokolatlanul széles kedvezményezetti kör mára fenntarthatatlanná vált, veszélyeztette az intézmények fenntartását, működőképességét. Az országos átlagot tekintve az elmúlt két évben a látogatók több mint negyven százaléka ingyenesen, harminc százaléka pedig valamilyen kedvezménnyel látogatta az intézményeket.


A rendelet (194/2000. (XI. 24.) több alapvető ponton is változott:

Megszűnt a múzeumi szakalkalmazotti státuszhoz kötődő ingyenes belépés, ugyanakkor lehetőség nyílt arra, hogy a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezetek tagja térítésmentesen látogathassák a muzeális intézményeket.

Megszűnt továbbá a szervezett diákcsoportokat megillető díjtalan belépés lehetősége is. A diákok a továbbiakban ötven százalékos belépőjegyet válthatnak.

Új elem, hogy szintén ötven százalékos kedvezményes belépőjegyet válthatnak azok a személyek (legfeljebb ketten), akik legalább két, 18 év alatti közeli hozzátartozójukkal - így például gyermekükkel, unokájukkal - kívánják megtekinteni az adott múzeumot.

Lényeges változás továbbá, hogy mostantól nem a muzeális intézmények fenntartói, hanem azok vezetői jogosultak meghatározni a további - egyes kiállítások látogatóira, illetve a látogatók meghatározott körére vonatkozó - kedvezményeket.


A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok - Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók."

2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a "fenntartója" szövegrész helyébe a "vezetője" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.