Eseménynaptár
2019. augusztus
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2019.08.22. - 2019.08.22.
Budapest
2019.08.20. - 2019.08.20.
Veszprém
2019.08.20. - 2019.08.20.
Budapest
2019.08.20. - 2019.08.20.
Szarvas
2019.08.18. - 2019.08.18.
Debrecen
2019.08.17. - 2019.08.17.
Budapest
2019.08.17. - 2019.08.17.
Veszprém
2019.08.15. - 2019.09.20.
Budapest
2019.08.10. - 2019.08.10.
Budapest
2019.08.10. - 2019.12.31.
Székesfehérvár
2019.08.05. - 2019.08.09.
Budapest
2019.08.03. - 2019.11.17.
Debrecen
2019.07.23. - 2019.11.06.
Budapest
2019.07.20. - 2019.11.10.
Kápolnásnyék
2019.07.19. - 2019.08.23.
Dunaújváros
2019.07.15. - 2019.09.16.
Budapest
2019.07.11. - 2019.10.31.
Békéscsaba
2019.07.10. - 2019.09.22.
Budapest
2019.07.01. - 2019.12.30.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A program már nem tekinthető meg.
2018.06.14. 18:00
előadás, népművészet, néprajz, rendezvény, tárlatvezetés, szakvezetés
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A Mű­csar­nok és a Vírus Klub közös ese­mé­nye.


A Vírus Klub kö­vet­ke­ző gon­do­lat­éb­resz­tő elő­adá­sát ez­út­tal a nép­mű­vé­szet­hez kap­cso­ló­dó­an tart­ja a Mű­csar­nok­ban, a Kéz | Mű | Remek. Nép­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2018. c ki­ál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dó­an.

A Vírus Klub az élet, a tu­do­mány és a kul­tú­ra te­rü­le­té­ről me­rí­tő, vál­to­za­tos stí­lu­sú ren­dez­vény­so­ro­zat. Cél­juk – el­ső­sor­ban a fi­a­tal, tett­re kész ge­ne­rá­ci­ót meg­szó­lít­va – egy olyan kö­zös­ség ki­ala­kí­tá­sa, mely tudja és akar­ja az elő­adá­sok alatt meg­is­mert ér­té­ke­ket, ál­lás­pon­to­kat kép­vi­sel­ni, to­váb­bí­ta­ni, hatni velük a kör­nye­ze­té­re. Elő­adá­sa­ik a dog­ma­ti­kus gon­dol­ko­dás­sal és az ér­dek­te­len­ség­gel ve­szik fel a har­cot, szé­les kör­ben és köz­ért­he­tő nyel­ven.


Ven­dé­gek:

Bu­zo­gány Anna, mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

Beszp­rémy Ka­ta­lin, a Kéz | Mű | Remek. Nép­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2018 c. ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra


Bu­zo­gány Anna, mű­vé­szet­fi­lo­zó­fus

Nép­mű­vé­szet a je­len­ben?

Ha csak vé­gig­fu­tunk a Mű­csar­nok­ban lát­ha­tó Kéz | Mű | Remek. Nép­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2018 c. című ki­ál­lí­tá­sán ki­tű­nik, hogy a nép­mű­vé­szet vi­lág­nak mennyi színe és ol­va­sa­ta lé­te­zik, szá­mos dis­kur­zust, sőt vitát hív­hat élet­re. Elő­adá­som­ban ugyan­ak­kor sem a szok­vá­nyos dis­kur­zu­sok egyi­ké­be be­lép­ni, sem vi­tá­kat ge­ne­rál­ni vagy fel­idéz­ni nem sze­ret­nék, hanem egy fi­lo­zó­fi­ai ok­fej­tés­be sze­ret­ném meg­in­vi­tál­ni a kö­zön­sé­get, ami­nek a célja, hogy fel­tár­juk, mit is kép­vi­sel szá­munk­ra, a mi je­len­ko­ri vi­lá­gunk szá­má­ra a nép­mű­vé­szet? Tör­té­nel­mi ér­té­kek­ről vagy kor­társ be­ágya­zó­dás­ról van szó? Meg­em­lé­ke­zés­ről vagy élővé té­tel­ről? Eset­leg va­la­mi egé­szen más­ról? Ne­künk, mint ön­ál­ló en­ti­tá­sok­nak mi az egye­dül­ál­ló vi­szo­nyunk ahhoz, amit ma úgy ne­ve­zünk: nép­mű­vé­szet? Ezek­re a kér­dé­sek­re ke­res­sük majd a vá­laszt kö­zö­sen.


Beszp­ré­mi Ka­ta­lin, a Kéz | Mű | Remek. Nép­mű­vé­szet. Nem­ze­ti Sza­lon 2018 c. ki­ál­lí­tás ku­rá­to­rá­nak tár­lat­ve­ze­té­se

Az elő­adást kö­ve­ti Beszp­rémy Ka­ta­lin tár­lat­ve­ze­té­se, ami az elő­adás során fel­me­rü­lő kér­dé­se­ink­re adhat vá­la­szo­kat, vagy a már meg­lé­vő vá­la­sza­ink kap­csán vet­het fel újabb kér­dé­se­ket.


Hely­szín: Mű­csar­nok / Elő­adó­te­rem és Ki­ál­lí­tó­tér

Jegy­ár: 1500 Ft

Hasonló programok
2019.08.22. 18:00
2019. augusztus 22-én, 18 órai kezdettel Keserü Katalin tart exkluzív tárlatvezetést az Építészeti Nemzeti Szalon kiállításán. tovább
Filmvetítés
A rendezőnő megragadóan ironikus, a magyar filmművészet történetében előzmény nélküli, eredeti, játékot és filozofikusságot ötvöző opusával Európa-szerte meglepetést keltett. A film elnyerte a cannes-i filmfesztivál Arany Kamera-díját. tovább