Eseménynaptár
2020. február
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.02.28.
Győr - Ménfőcsanak
2020.02.28. - 2020.02.28.
Hódmezővásárhely
2020.02.28. - 2020.02.28.
Debrecen
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.02.28.
Budapest
2020.02.28. - 2020.07.30.
Budapest
2020.02.28. - 2020.04.30.
Hódmezővásárhely
2020.02.28. - 2020.03.28.
Kecskemét
2020.02.28. - 2020.05.10.
Budapest
2020.02.28. - 2020.03.10.
Fülek
2020.02.27. - 2020.03.27.
Balassagyarmat
2020.02.26. - 2020.04.13.
Szécsény
2020.02.26. - 2020.04.05.
Budapest
2020.02.23. - 2020.04.19.
Hódmezővásárhely
2020.02.22. - 2020.03.14.
Budapest
2020.02.01. - 2020.05.31.
Győr
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2019.07.10. - 2019.09.22.
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Má­ri­á­si Masz­nyik Iván (1928–1997) fes­tő­mű­vész és a Mű­egye­tem Rajzi és For­ma­is­me­re­ti Tan­szé­ké­nek le­gen­dás ta­ná­ra volt, aki fa­kul­ta­tív mű­vé­szet­tör­té­net kur­zust tar­tott az ér­dek­lő­dő di­á­kok­nak. A kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gia itt­ho­ni ma­gá­nyos elő­fu­tá­rá­nak is te­kint­het­jük.

„Pic­tor doc­tus”-ként meg­ma­rad­ha­tott ere­de­ti mes­ter­sé­gé­nél, fes­tő­nek. Fő­is­ko­lai mes­te­rei Ber­náth Aurél és Be­rény Ró­bert vol­tak. Fi­a­tal mű­vész­ként, a 60-as évek­ben ka­ri­ka­tú­rá­kat raj­zolt az Élet és Iro­da­lom­nak, és más la­pok­nak is rend­sze­re­sen dol­go­zott. A ki­ál­lí­tás fő­ként az élet­mű koz­mosz-te­ma­ti­ká­já­ra kon­cent­rál, be­mu­tat­juk az olaj­fest­mé­nye­ket, a toll­raj­zo­kat és a Fa­li­kár­pi­tot is, ame­lyet hossza­san ér­lelt, 1968–1975 kö­zött. Szer­ke­zet és szí­nek kü­lö­nö­sen ebben a fa­li­kár­pit­ban és ta­nul­má­nya­i­ban vál­tak har­mo­ni­kus, fel­eme­lő vi­lág­kép­pé. Tan­té­te­lei most ki­ál­lí­tott ké­pe­i­ben és disszer­tá­ci­ó­ja kom­men­tár­ja­i­ban az ér­zé­kek és a tudat nyel­vén egy­szer­re szó­lal­nak meg. Az üze­net mégis fél­re­ért­he­tet­len: a vi­lág­egye­tem rend­jé­nek fel­is­me­ré­se – a tu­do­mány­ban és a mű­vé­szet­ben egy­aránt – se­gít­het újra rá­ta­lál­ni ember és kör­nye­ze­te meg­bom­lott egy­sé­gé­re.

Ku­rá­tor: Kon­dor-Szi­lá­gyi Mária, társ­ku­rá­tor: Jászi Or­so­lya