Eseménynaptár
2019. június
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2019.06.24. - 2019.06.28.
Vác
2019.06.24. - 2019.06.28.
Budapest
2019.06.24. - 2019.06.28.
Győr
2019.06.22. - 2019.06.23.
Budapest
2019.06.22. - 2019.06.23.
Debrecen
2019.06.22. - 2019.06.23.
Budapest
2019.06.22. - 2019.06.22.
Budapest
2019.06.22. - 2019.06.22.
Budapest
2019.06.22. - 2019.06.22.
Budapest
2019.06.22. - 2019.06.22.
Budapest
2019.06.22. - 2019.09.20.
Tiszafüred
2019.06.22. - 2019.09.01.
Mosonmagyaróvár
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szombathely
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szombathely
2019.06.22. - 2019.07.31.
Szentes
2019.06.22. - 2019.06.26.
Budapest
2019.06.22. - 2019.08.31.
Pécs
2019.06.22. - 2019.07.31.
Tiszafüred
2019.06.22. - 2019.07.31.
Győr
2019.06.22. - 2019.12.31.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2019.02.27. - 2019.03.24.
időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Mű­csar­nok, II., III., VIII., IX., X., XI., XII. ter­mei

Har­ma­dik al­ka­lom­mal szer­vez a Mű­csar­nok olyan cso­por­tos ki­ál­lí­tást, amely­ben ter­men­ként egy-egy mű­vész ál­lít­ja ki mun­ká­it, a Mű­csar­nok egy-egy belső ku­rá­to­rá­nak vá­lo­ga­tá­sa és kon­cep­ci­ó­ja sze­rint. A mos­ta­ni tár­lat előz­mé­nyei a 2016-os Fris­sen, il­let­ve a 2018-as Ki­lenc mű­te­rem­ből című be­mu­ta­tók. A ki­ál­lí­tó mű­vé­szek mun­kás­sá­gá­nak ka­rak­te­re kü­lön­bö­ző, ennek el­le­né­re az egyes „külön” ter­mek ki­ál­lí­tá­sa­it össze­tart­ja a közös cím, a közös ka­ta­ló­gus és az, hogy min­den eset­ben a Mű­csar­nok mun­ka­tár­sai vá­lo­gat­nak a művek közül.

Jár­juk sorra a ter­me­ket egy kép­ze­let­be­li séta ke­re­té­ben.

Az VIII. terem fa­la­in és pad­ló­ján Né­meth Mar­cell szob­rász­mű­vész mun­kái lesz­nek lát­ha­tók. Acél­re­li­ef­je­in – ame­lyek a hazai és a nem­zet­kö­zi szcé­ná­ban is egye­dül­ál­lók – a fe­lü­le­te­ket vegy­sze­rek­kel ma­rat­ja, ami­nek kö­szön­he­tő­en szí­nes, mo­no­króm képet kap, más­részt olyan plasz­ti­kai kí­sér­le­te­ket végez, me­lyek a fest­mény sík­be­li és a re­li­ef tér­be­li fe­lü­le­te kö­zött egyen­sú­lyoz­nak. Ese­ten­ként több ré­teg­ben tesz fel mo­tí­vu­mo­kat a hát­lap­ra, és ennek bi­zo­nyos ré­sze­it jel­zés­sze­rű­en meg is festi. A ko­ráb­bi mű­ve­ken ipari táj­ké­pek, üres vá­ro­si terek, alul­já­rók, met­ró­ko­csik je­len­nek meg, az újabb, az ab­la­kos so­ro­za­tá­ban pedig geo­met­ri­kus és or­ga­ni­kus mo­tí­vu­mo­kat fog­lal egy kép­tér­be. A mű­csar­no­ki ki­ál­lí­tá­son be­mu­tat olyan re­li­e­fe­ket is, ame­lyek sta­ti­kus fe­lü­le­tét fény- és hang­ef­fek­tek­kel egé­szí­ti ki. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Mayer Ma­ri­an­na.

A II. te­rem­ben Ördög Noémi, mű­vész­ne­vén Naomi Devil vá­szon­ra fes­tett olaj­fest­mé­nye­it mu­tat­juk be. Al­ko­tá­sa­it a kom­po­zí­ci­ó­ban és a szín­hasz­ná­lat­ban egy­aránt in­ten­zív vi­zu­a­li­tás jel­lem­zi. A ko­ráb­bi popos, fu­tu­risz­ti­kus, il­let­ve szür­re­a­lis­ta fest­mé­nye­ket kö­ve­tő­en az utób­bi évek mun­kái több­nyi­re a ba­rokk és ma­ni­e­ris­ta fes­tők­re em­lé­kez­te­tő módon zsú­fol­tak, de 2017-es so­ro­za­tán, ba­rok­kos ké­pe­i­nek mint­egy el­len­pon­to­zá­sa­ként Ing­res és Bo­u­ge­reau nő­alak­ja­it pa­ra­fra­ze­ál­ja a klasszi­ci­zá­lás je­gyé­ben le­tisz­tult te­rek­ben. Naomi Devil fes­tői vi­lá­ga ko­ráb­bi év­szá­za­dok re­mi­nisz­cen­ci­á­i­ra épül, de 21. szá­za­di, fi­a­ta­los élet­ér­zést je­le­nít meg. A tár­lat­ra dön­tő­en a 2017 utáni mun­kák­ból vá­lo­ga­tunk, egy-egy képet fel­vil­lant­va a ko­ráb­bi kor­sza­ka­i­nak leg­fon­to­sabb mű­ve­i­ből is. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Rocken­ba­u­er Zol­tán.

A III. te­rem­ben Hor­váth Éva Mó­ni­ka művei lát­ha­tók. A festő sza­kon vég­zett al­ko­tó szer­te­ága­zó te­o­re­ti­kus ér­dek­lő­dé­se évek óta a tömeg vi­zu­á­li­san meg­ra­gad­ha­tó ener­gi­á­ja felé irá­nyul. Per­for­man­szai és a most ki­ál­lí­tott mun­kák a tö­ké­le­te­sen meg­telt/ki­ma­xolt világ, a tö­me­ges hely­ze­tek ano­má­li­á­it pász­táz­zák. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Szegő György

A IX. te­rem­ben az au­to­nóm tex­til­mű­vé­sze­tet mű­ve­lő Rich­ter Sára ins­tal­lá­ci­ó­ja kap he­lyet. Tech­ni­ká­ja a nyers len­vá­szon­ra tör­té­nő var­rás, hím­zés, anya­gá­ban fes­tés és tárgy­app­li­ká­lás. A Mű­csar­nok­ban meg­va­ló­su­ló ki­ál­lí­tá­sá­ra ter­ve­zett, térbe füg­gesz­tett sza­la­gok egy­aránt te­kint­he­tők nap­ló­nak, ön­val­lo­más­nak, amely női szem­szög­ből az „élet­kö­ze­pi ver­gő­dés utáni meg­bé­ké­lés­ről, új­ra­gon­do­lás­ról” szól. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Bán Il­di­kó.

A Mű­csar­nok X. ter­mé­ben Bojti And­rás ki­ál­lí­tá­sa a tér szo­bor­rá, tér­plasz­ti­ká­vá for­má­lá­sát cé­loz­za meg a szí­nes fó­li­á­val el­lá­tott, transz­pa­rens biz­ton­sá­gi üveg­ből, rozs­da­men­tes acél­ból és fény­ből épülő ins­tal­lá­ci­ó­val. Bojti a lá­to­ga­tó­kat fi­zi­ka­i­lag és az ér­zé­ke­lés szem­pont­já­ból vir­tu­á­li­san is nagy in­ten­zi­tás­sal be­vo­nó, egye­dül­ál­ló konst­ruk­ci­ót hoz létre, és ezen belül több, az adott fi­zi­kai és han­gu­la­ti hely­zet függ­vé­nyé­ben kü­lön­bö­ző­kép­pen ér­vé­nye­sü­lő egye­di kom­po­zí­ci­ót for­mál. A vég­ered­mény egy me­di­ta­tív vi­zu­a­li­tás­ra épülő szob­rá­szi világ meg­te­rem­té­se, amely se­gít­he­ti a szel­le­mi ér­té­kek irá­nyá­ba vágyó el­moz­du­lást. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Re­ischl Szil­via.

A Mű­csar­nok XI. ter­mé­ben, az ap­szis­ban kap he­lyet Mil­o­rad Krstić Ma­gyar­or­szá­gon al­ko­tó szerb nem­ze­ti­sé­gű kép­ző­mű­vész, ani­má­ci­ós film­ren­de­ző ki­ál­lí­tá­sa, me­lyen az al­ko­tó a Ruben Brandt, a gyűj­tő című új ani­má­ci­ós film­jé­hez kö­tő­dő al­ko­tá­sok­kal sze­re­pel. 2018 no­vem­ber ele­jén volt a film hi­va­ta­los be­mu­ta­tó­ja, mely szá­mos nem­zet­kö­zi si­kert ért el. A film moz­za­na­tai klasszi­kus kép­ző­mű­vé­sze­ti uta­lá­sok, kép­koc­kái akár ön­ál­ló al­ko­tás­nak is te­kint­he­tők. A ki­ál­lí­tás ku­rá­to­ra: Fa­za­kas Réka.

A XII. te­rem­ben Szabó Ábel fes­tő­mű­vész képei lesz­nek lát­ha­tók. A mű­vész évek óta fest bu­da­pes­ti vá­ros­ké­pe­ket, ko­ráb­ban főleg nagy mé­ret­ben. A mos­ta­ni ki­ál­lí­tá­son kö­ze­pes és kis mé­re­tű olaj-vá­szon ké­pe­ket állít ki, főleg ut­ca­rész­le­te­ket, a jó­zsef­vá­ro­si kínai piac hely­szí­nét, egy-egy épü­le­tet, busz­meg­ál­lót. A tár­lat az utol­só két év ké­pe­i­ből és a leg­fris­sebb mun­kák­ból vá­lo­ga­tunk, ku­rá­to­ra: Kon­dor-Szi­lá­gyi Mária.