Eseménynaptár
2019. augusztus
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2019.08.18. - 2019.08.18.
Debrecen
2019.08.17. - 2019.08.17.
Budapest
2019.08.17. - 2019.08.17.
Veszprém
2019.08.15. - 2019.09.20.
Budapest
2019.08.10. - 2019.08.10.
Budapest
2019.08.10. - 2019.12.31.
Székesfehérvár
2019.08.05. - 2019.08.09.
Budapest
2019.08.04. - 2019.08.04.
Szécsény
2019.08.03. - 2019.08.03.
Budapest
2019.08.03. - 2019.08.03.
Debrecen
2019.08.03. - 2019.11.17.
Debrecen
2019.07.23. - 2019.11.06.
Budapest
2019.07.20. - 2019.11.10.
Kápolnásnyék
2019.07.19. - 2019.08.23.
Dunaújváros
2019.07.15. - 2019.09.16.
Budapest
2019.07.11. - 2019.10.31.
Békéscsaba
2019.07.10. - 2019.09.22.
Budapest
2019.07.01. - 2019.12.30.
Budapest
2018.09.14. - 2019.12.31.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2018.11.29. - 2019.01.20.
időszaki kiállítás, képzőművészet, szobrászat
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Bö­röcz And­rás ahhoz a nem­ze­dék­hez tar­to­zik, amely az 1980-as évek­ben kezd­te pá­lyá­ját. Kö­zü­lük sokan, fel­is­mer­ve a hazai va­ló­ság el­lent­mon­dá­sa­it és fe­szült­sé­ge­it, egy­ide­jű­leg lát­ták a kor­szak ese­mé­nye­i­nek szí­nét és visszá­ját, mű­ve­ik­ben az iro­ni­kus áb­rá­zo­lás­mód mé­lyén az ak­tu­á­lis hely­zet és az em­be­ri lé­te­zés kü­lö­nös, egy­szer­re he­ro­i­kus és kis­sze­rű vo­ná­sa­it mu­tat­ták meg. A gro­teszk irán­ti ér­zé­keny­sé­gük, kü­lö­nös látás- és ki­fe­je­zés­mód­juk vá­rat­lan for­du­la­to­kat, új, a kép­ző­mű­vé­szet­ben szo­kat­lan be­széd­mó­dot te­rem­tett.

Bö­röcz And­rás 1956-ban szü­le­tett, 1977–1982 kö­zött a bu­da­pes­ti Kép­ző­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­la festő sza­kán ta­nult, 1982–1983-ban ugyan­itt el­vé­gez­te a mes­ter­kép­zőt. 1983-ban Der­kovits-ösz­tön­dí­jat ka­pott, 1988-ban el­nyer­te a ka­na­dai Banff Cen­ter of Fine Arts ösz­tön­dí­ját.

Mű­vé­sze­ti fej­lő­dé­sé­ben nagy sze­re­pet ját­szott Er­dély Mik­lós, az ő révén is­mer­ke­dett meg az al­ter­na­tív mű­vé­sze­ti cso­por­tok (In­di­go, Fafej) te­vé­keny­sé­gé­vel, az avant­gárd mű­vé­szet gon­dol­ko­dás­mód­já­val és al­ko­tói mód­sze­re­i­vel.

1985 óta New York­ban él, itt lett szob­rász.

A nem­zet­kö­zi és hazai ki­ál­lí­tá­si élet­ben egy­aránt rend­sze­re­sen jelen van.

Mi­u­tán meg­is­mer­ke­dett a non­pro­fit ga­lé­ri­ák éle­té­vel, 2004-ben test­vé­ré­vel lét­re­hoz­ta a bu­da­pes­ti 2B Ga­lé­ri­át.

Mos­ta­ni ki­ál­lí­tá­sun­kon a hazai gyűj­te­mé­nyek­ből is­mert da­ra­bok mel­lett, ez­út­tal az 1985-től máig ter­je­dő idő­szak Ame­ri­ká­ban ké­szült mun­ká­it mu­tat­juk be. Ezek se­gít­sé­gé­vel nem csu­pán a mű­vészt fog­lal­koz­ta­tó leg­fon­to­sabb gon­do­lat­kö­rök raj­zo­lód­nak ki előt­tünk, nem csak for­ma­vi­lá­gá­nak és anyag­hasz­ná­la­tá­nak öt­le­tes­sé­gét kö­vet­het­jük, hanem fel­fe­dez­het­jük azt a jel­leg­ze­tes gon­dol­ko­dás­mó­dot is, amely egy mes­ter­em­ber sze­rény­sé­gé­vel és egy avant­gárd fel­ta­lá­ló bá­tor­sá­gá­val fe­de­zi fel és mu­tat­ja meg a fel­szín mö­gött a dol­gok igazi je­len­té­sét.

Ku­rá­tor: Ko­va­lovsz­ky Márta