Eseménynaptár
2019. október
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
2019.10.16. - 2019.11.18.
Budapest
2019.10.12. - 2020.02.12.
Veszprém
2019.10.05. - 2019.11.30.
Hódmezővásárhely
2019.09.28. - 2020.01.15.
Győr
2019.09.27. - 2020.02.02.
Budapest
2019.09.19. - 2020.02.28.
Balassagyarmat
2019.09.19. - 2020.01.05.
Budapest
2019.09.19. - 2019.10.23.
Budapest
2019.09.19. - 2019.10.23.
Budapest
2019.09.18. - 2019.11.17.
Budapest
2019.09.18. - 2019.11.17.
Budapest
2019.09.17. - 2019.12.10.
Székesfehérvár
2018.09.14. - 2019.12.31.
Budapest
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
2011.10.04. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.09.30. - 1970.01.01.
Nagykáta
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2018.12.07. - 2019.01.20.
festészet, időszaki kiállítás, képzőművészet
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Droz­dik Or­so­lya a Mű­csar­nok­ban ren­de­zett egy­ter­mes tár­la­tá­val – a Rej­tett tör­té­ne­tek című élet­re­form-ki­ál­lí­tás­hoz kap­cso­lód­va – egy ko­ráb­bi pro­jekt­je, az In­di­vi­du­á­lis mi­to­ló­gia (1975–1977) né­hány ele­mét mu­tat­ja be a leg­újabb fest­mé­nyek mel­lett: az In­di­vi­du­á­lis mi­to­ló­gia IV. mint­egy 24 fo­tó­ját és az In­di­vi­du­á­lis mi­to­ló­gia VI. ki­ra­dí­ro­zott rajz­mű­ve­it.

A so­ro­zat­nak egy Is­ado­ra Dun­can­ről szóló, 1975-ben be­mu­ta­tott film, va­la­mint a Die­nes Va­lé­ri­á­val ké­szí­tett té­vé­in­ter­jú volt a ki­in­du­ló­pont­ja. A művek el­ké­szí­té­sé­hez Droz­dik kü­lön­bö­ző mé­di­u­mo­kat hasz­nált, a fotó, a rajz és a szö­veg mel­lett a kor­ban újnak szá­mí­tó of­szet­nyo­ma­tot, il­let­ve a per­for­man­szot és az azt be­mu­ta­tó ön­ál­ló fotó mű­ve­ket, ame­lyek a per­for­mansz alatt és után ké­szül­tek. Ezek az in­no­va­tív gesz­tu­sok a, sza­bad­ság ér­ze­tét, egy­ben nő­né­ző­pon­tú mű­vé­sze­té­nek kez­de­tét je­len­tet­ték a mű­vész­nek, amit a mé­di­u­mok kö­zöt­ti át­já­rás le­he­tő­sé­ge még in­kább meg­erő­sí­tett.

Droz­dik 2017-ben Pá­rizs­ban kezd­te fes­te­ni a sejt­ké­pe­ket, majd New York­ban és Amsz­ter­dam­ban foly­tat­ta. A ki­ál­lí­tás­ban sze­rep­lő nagy mé­re­tű vász­nak Sejt­Moz­gá­sok cím­mel Bu­da­pes­ten ké­szül­tek 2018-ban. Az egész so­ro­za­tot egy­faj­ta élet­igen­lés és vad élet­erő jel­lem­zi. A sej­tek az élet leg­ap­róbb élő egy­sé­gei, ame­lyek fo­lya­ma­tos moz­gás­ban van­nak. Az öt darab egyen­ként 1,6 × 4 mé­te­res vász­non már nem is a sej­te­ket lát­juk, hanem magát a moz­gást, a vib­rá­ló hul­lám­zást.


Ku­rá­tor: Kon­dor-Szi­lá­gyi Mária