Eseménynaptár
2019. március
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2019.03.20. - 2019.03.20.
Budapest
2019.03.20. - 2019.08.25.
Kaposvár
2019.03.16. - 2019.03.16.
Budapest
2019.03.16. - 2019.03.16.
Budapest
2019.03.15. - 2019.03.15.
Tiszafüred
2019.03.15. - 2019.03.17.
Szentendre
2019.03.14. - 2019.03.14.
Fehérvárcsurgó
2019.03.14. - 2019.03.14.
Debrecen
2019.03.14. - 2019.06.26.
Debrecen
2019.03.13. - 2019.03.13.
Budapest
2019.03.13. - 2019.03.13.
Hódmezővásárhely - Kopáncs
2019.03.12. - 2019.08.31.
Szeged
2019.03.08. - 2019.08.25.
Budapest
2019.03.04. - 2019.12.15.
Budapest
2019.03.01. - 2019.05.30.
Pécs
2019.03.01. - 2019.06.02.
Budapest
2019.03.01. - 2019.06.02.
Budapest
2019.02.28. - 2019.06.16.
Budapest
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
2018.09.21. - 2018.11.11.
időszaki kiállítás, képzőművészet, szobrászat
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
A 2005-ben ala­kult MORPH 2006-os be­mu­tat­ko­zó, majd 2011-ig to­váb­bi hat ki­ál­lí­tá­sa után most nyol­ca­dik al­ka­lom­mal je­lent­ke­zik. Kal­már János, Mata At­ti­la és Szabó Tamás Mun­ká­csy Mi­hály-díjas szob­rász­mű­vé­szek a tér­hez fű­ző­dő ta­pasz­ta­la­ta­i­kat és kí­sér­le­te­i­ket for­mál­ják ala­kok­ká, egy­szer­re kí­nál­va esz­té­ti­kai és az ér­zé­ke­lé­sen túli, szel­le­mi él­ményt. Szob­ra­ik­ban az em­be­ri test és az ál­ta­la hor­do­zott tar­ta­lom olyan ré­te­gei is meg­nyil­vá­nul­nak, ame­lyek mind az idő­től, mind az em­be­ri faj­tól füg­get­le­nek, ősi és akár ál­la­ti gesz­tu­sok, me­lyek már év­ez­re­dek óta ré­szei az ember vi­lá­gá­nak.

A három szob­rász művei kö­zött saját, lát­ha­tó­vá és ér­zé­kel­he­tő­vé tett tu­laj­don­sá­ga­ink­kal ke­rü­lünk pár­be­széd­be, és a ta­pint­ha­tó mi­nő­sé­gek­hez, a for­mák­hoz, szí­nek­hez, fe­lü­le­tek­hez való kö­ze­lí­tés által bon­ta­ko­zik ki a rá­is­me­rés, a meg­ta­pasz­talt egy­lé­nye­gű­ség misz­té­ri­u­ma. Kal­már János ele­gáns, égbe ki­ál­tó ívek­kel, Mata At­ti­la bra­vú­ro­san já­té­kos, bo­nyo­lult for­mai szer­ke­ze­tek­kel, Szabó Tamás elemi tö­mör­ség­gel fo­gal­maz­za meg a test és a test­ben la­ko­zó lélek kap­cso­la­tát.

Mind­há­rom al­ko­tó az anyag­ta­lant for­mál­ja anyag­gá, mi­köz­ben szob­ra­i­kon meg­őr­zik az ecset­vo­ná­sok, a szí­nek ősi ere­jét is, és a mű­ve­ket meg­mun­ká­ló utol­só moz­za­na­tok­ban kézi szer­szá­mo­kat hasz­nál­va em­lé­kez­tet­nek arra, hogy sem a 20. szá­zad, sem a so­ka­dik ipari for­ra­da­lom nem vál­toz­tat a té­nyen: az em­be­ri kul­tú­ra leg­na­gyobb örök­sé­ge ma is a tech­né.

Ez az al­ko­tói at­ti­tűd for­mai vál­to­za­tos­sá­gá­ban rend­kí­vül gaz­dag, vég­te­len ter­mé­sze­tes­sé­get hor­do­zó alak­za­to­kat te­remt, ame­lyek az em­be­ri lé­te­zés min­den di­men­zi­ó­ját né­hány moz­du­lat­ba fog­lal­ják, és ál­ta­luk ki­tá­gít­ják az ér­zé­ke­lés tü­né­keny pil­la­na­tát.

A MORPH leg­fris­sebb mun­ká­it is be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tás szep­tem­ber 21-től no­vem­ber 11-ig lá­to­gat­ha­tó a Mű­csar­nok­ban.

ku­rá­tor: Re­ischl Szil­via