Eseménynaptár
2018. július
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
2018.07.17. - 2018.07.17.
Tápiószele
2018.07.14. - 2018.07.14.
Tác
2018.07.13. - 2018.09.02.
Budapest
2018.07.07. - 2018.07.14.
Fehérvárcsurgó
2018.07.07. - 2018.11.04.
Budapest
2018.07.07. - 2018.10.14.
Budapest
2018.07.06. - 2018.09.01.
Baja - Szentistván
2018.07.06. - 2018.09.23.
Budapest
2018.07.04. - 2018.09.20.
Budapest
2018.07.04. - 2018.09.30.
Budapest
2018.07.03. - 2018.12.31.
Veszprém
2018.07.01. - 2018.07.31.
Tiszafüred
2018.06.29. - 2018.08.28.
Dunaújváros
2018.03.01. - 2018.08.31.
Budapest
2012.03.01. - 2012.03.31.
Vác
2012.02.01. - 2012.02.29.
Miskolc
2012.01.22. - 1970.01.01.
Budapest
2011.10.04. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
2011.10.01. - 1970.01.01.
Nagykáta
Műcsarnok - Budapest
A Műcsarnok épülete
Cím: 1146, Budapest Dózsa György út 37.
Telefonszám: (1) 460-7000, (1) 363-2671
Nyitva tartás: K-Sze 10-18, Cs 12-20, P-V 10-18
A kiállítás már nem tekinthető meg.
2017.05.30. - 2017.08.13.
formatervezés, időszaki kiállítás, iparművészet, Iparművészet, műszaki tudományok
Ha tetszik, ossza meg másokkal is:
Múzeumi belépők, szolgáltatások árai:
Belépő felnőtteknek
1200 HUF
Belépő felnőtteknek
(a Műcsarnok + az Ernst Múzeum megtekintésére)
1400 HUF
Csoportos belépő felnőtteknek
(10 főtől)
800 HUF
/ fő
Belépő diákoknak
(6-26 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő diákoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 6-26 év)
700 HUF
Csoportos belépő diákoknak
(10 főtől)
400 HUF
/ fő
Belépő nyugdíjasoknak
(a Műcsarnokba és az Ernst Múzeumba, 62-70 év)
700 HUF
Belépő nyugdíjasoknak
(62-70 éves korú EU-s állampolgárok)
600 HUF
Belépő családoknak
(1 felnőtt + 2 gyermek)
1800 HUF
/ család
Belépő családoknak
(2 felnőtt + 2 gyermek)
2400 HUF
/ család
Az INS­IDE IN­SIGHT a Mű­csar­nok#Box mű­vé­sze­ti egye­te­me­ket fel­vo­nul­ta­tó so­ro­za­tá­nak kö­vet­ke­ző ál­lo­má­sa, egy­ben az első kül­föl­di in­téz­ményt be­mu­ta­tó tár­la­ta. Az Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem, a PTE, a MOME, a METU és a Sop­ro­ni Egye­tem mű­vé­sze­ti ka­ra­i­nak, in­té­ze­te­i­nek ki­ál­lí­tá­sai után a Kas­sai Mű­sza­ki Egye­tem ki­ál­lí­tá­sa a 2017. évi, Ipar­mű­vé­sze­ti és Ter­ve­ző­mű­vé­sze­ti Nem­ze­ti Sza­lon­nal pár­hu­za­mo­san lát­ha­tó.

Az INS­IDE IN­SIGHT ki­ál­lí­tás­ra vá­lo­ga­tott tár­gyak közös jel­lem­ző­je a min­den­na­pi élet­ben való sze­re­pük, a la­kás­ban való fel­hasz­ná­lás le­he­tő­sé­ge­i­nek sok­fé­le­sé­ge. Ugyan­ak­kor, erős szim­bo­li­kus és sze­man­ti­kai üze­ne­te­ket hor­doz­va, al­ter­na­tí­vát is kí­nál­nak a ke­res­ke­de­lem­ben kap­ha­tó ter­mé­kek mel­lett. Mind­egyik tárgy­ban mar­kán­san meg­je­le­nik az az al­ko­tói sza­bad­ság, amellyel a di­á­kok a fel­adat­hoz vi­szo­nyul­nak. A hall­ga­tók sza­ba­don vá­laszt­hat­tak a hoz­zá­juk közel álló ku­ta­tá­si témák kö­zött, a ter­ve­zé­si fo­lya­ma­tot egy­faj­ta ön­ki­fe­je­zé­si me­tó­dus­ként jár­hat­ták végig. A ku­rá­to­ri kon­cep­ció ezzel a vá­lo­ga­tás­sal a de­sign fenn­tart­ha­tó jel­le­gé­re, egy­ben ide­ig­le­nes, efe­mer vol­tá­ra is rá­mu­tat, és ki­eme­li az ott­ho­na­in­kat uraló tár­gyak ér­zel­mi vo­nat­ko­zá­sa­it.

„A ki­ál­lí­tás­sal a ter­ve­ző­mun­ká­nak azt a vál­fa­ját kí­ván­juk meg­is­mer­tet­ni a kö­zön­ség­gel, amely nem a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom, hanem egy la­zább, nyi­tot­tabb kre­a­ti­vi­tás irá­nyá­ba tart. Hi­szünk abban, hogy az ilyen jel­le­gű mun­kák a meg­fe­le­lő mód­sze­rek és célok révén utat mu­tat­hat­nak a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom­ból a fenn­tart­ha­tó­ság felé. Ott­ho­na­ink az élet­mó­dun­kat tük­rö­zik. Ezért vá­lasz­tot­tuk a témát, és rajta ke­resz­tül egy­ben azt is sze­ret­nénk be­mu­tat­ni, hogy az ok­ta­tók mun­ká­ja a szem­lé­let­for­má­lás fo­lya­ma­tá­ban sok­kal na­gyobb je­len­tő­sé­gű, mint ami­lyen­nek tűnik” - mond­ta Uhrín Tibor, a De­sign Tan­szék ta­ná­ra, a ki­ál­lí­tás társ­ku­rá­to­ra.

A ki­ál­lí­tás fon­tos ré­szét ké­pe­zik a Vi­zu­á­lis Kom­mu­ni­ká­ció Stú­dió hall­ga­tói mun­kái. A tár­lat té­má­já­ra és a ki­ál­lí­tott tár­gyak­ra köz­vet­len vá­laszt adó mun­ká­ik egé­szí­tik ki a la­kás­hasz­ná­lat­ról és lak­be­ren­de­zés­ről be­mu­ta­tott kör­ké­pet.

Ku­rá­to­rok: Sil­via Bár­do­vá, Uhrín Tibor